Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 8 de febrer de 2017
Hora:
09:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual secessió (Tram. 300-00121/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 323, 11)

 • 2

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 200-00002/11)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 72, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 109, 7; esmenes presentades: BOPC, 239, 8; informe: BOPC, 275, 13; dictamen: BOPC, 290, 6; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 318, 10)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre l'obtenció de dades fiscals (Tram. 300-00122/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 323, 11)

 • 4

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 202-00035/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 152, 34; esmenes presentades: BOPC, 292, 18; informe: BOPC, 294, 23; dictamen: BOPC, 319, 14)

 • 5

  Decret llei 6/2016, del 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00007/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00023/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat, si se'n presenten.

  (Text presentat: BOPC, 305, 33)

 • 7

  Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació (Tram. 202-00033/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 152, 13)

 • 8

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (Tram. 257-00001/11)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 14, 3; dictamen: BOPC, 201, 51)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 300-00123/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 323, 11)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre els criteris d'avaluació de les baixes laborals (Tram. 300-00124/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 323, 12)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d'urgències (Tram. 300-00125/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 323, 12)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'estat del litoral (Tram. 300-00126/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 323, 12)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat (Tram. 300-00127/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 323, 13)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics (Tram. 302-00104/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 3; esmenes: BOPC, 329, 8)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ensenyament trilingüe (Tram. 302-00105/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 4; esmenes: BOPC, 329, 10)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona (Tram. 302-00106/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 4; esmenes: BOPC, 329, 12)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància en risc (Tram. 302-00107/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 5; esmenes: BOPC, 329, 16)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l'atenció a la infància (Tram. 302-00109/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 6; esmenes: BOPC, 329, 22)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament autonòmic (Tram. 302-00108/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 6; esmenes: BOPC, 329, 20)

 • 20

  Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació (Tram. 202-00033/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 152, 13)

 • 21

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00111/11)

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00112/11)

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00113/11)

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00110/11)

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00114/11)

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00115/11)

  Substanciació.