Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 25 de gener de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions en acció exterior (Tram. 310-00160/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures de l'àrea metropolitana de Barcelona (Tram. 310-00156/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de l'ocupabilitat per mitjà de l'acreditació i la qualificació professionals (Tram. 310-00157/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya per a l'estímul de la lectura "Fas 6 anys. Tria un llibre" (Tram. 310-00161/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords sindicals en l'àmbit de l'Administració de justícia (Tram. 310-00162/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negativa de l'Estat a traspassar Rodalies de Catalunya (Tram. 310-00163/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la congruència del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (Tram. 310-00159/11)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la conferència al Parlament Europeu sobre el referèndum (Tram. 310-00155/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat social (Tram. 310-00158/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 16

  Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'enginyers tècnics agrícoles i pèrits agrícoles de Catalunya i d'enginyers tècnics forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (Tram. 200-00021/11)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 297, 15)

 • 17

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, per a garantir la laïcitat (Tram. 202-00003/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 3)

 • 18

  Proposició de llei de matèria audiovisual (Tram. 202-00016/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 77, 15)

 • 19

  Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual (Tram. 202-00026/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 128, 10)

 • 20

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 202-00038/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 197, 6)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament autonòmic (Tram. 300-00114/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 8)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l'impacte en l'accessibilitat (Tram. 300-00115/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 8)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics (Tram. 300-00116/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 9)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre l'ensenyament trilingüe (Tram. 300-00117/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 9)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la infància en risc (Tram. 300-00118/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 10)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l'atenció a la infància (Tram. 300-00119/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 10)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona (Tram. 300-00120/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 10)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (Tram. 302-00084/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 261, 21; esmenes: BOPC, 277, 18)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (Tram. 302-00097/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 304, 21)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l'empresa catalana (Tram. 302-00098/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 304, 23)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques (Tram. 302-00099/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 304, 24)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (Tram. 302-00100/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 304, 25)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes (Tram. 302-00101/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 304, 26)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (Tram. 302-00102/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 304, 27)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament (Tram. 302-00103/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 304, 28)

 • 36

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del quarantè aniversari dels assassinats d'Atocha (Tram. 401-00017/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 37

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, per a garantir la laïcitat (Tram. 202-00003/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 3)

 • 38

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 202-00038/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 197, 6)

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00108/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00105/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00104/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00106/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00107/11)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00109/11)

  Substanciació.