Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 20 de desembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (Tram. 200-00019/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte.

  (Text presentat: BOPC, 272, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 27)

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00150/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 3

  Proposta de resolució de defensa de la llibertat d'expressió i del dret d'iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís de preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors (Tram. 250-00752/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 281, 26; esmenes: BOPC, 291, 23)

 • 4

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 200-00020/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 33)

 • 5

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 200-00005/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 104, 26; esmenes a la totalitat: BOPC, 135, 9; informe: BOPC, 243, 5; dictamen: BOPC, 248, 24; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 284, 5; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 291, 10)

 • 6

  Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 200-00016/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 233, 8; informe: BOPC, 285, 12; dictamen: BOPC, 285, 73)

 • 7

  Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 200-00014/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 206, 5; esmenes a la totalitat: BOPC, 245, 10)

 • 8

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, per a garantir la laïcitat (Tram. 202-00003/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 3)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre els feminismes (Tram. 300-00107/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 289, 16)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament (Tram. 300-00108/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 289, 16)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l'empresa catalana (Tram. 300-00109/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 289, 17)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques (Tram. 300-00110/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 289, 17)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (Tram. 300-00111/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 289, 17)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (Tram. 300-00112/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 289, 18)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (Tram. 300-00113/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 289, 18)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manera d'aconseguir més equitat en la sanitat (Tram. 302-00090/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 281, 27)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes d'emergències (Tram. 302-00092/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 281, 30)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere (Tram. 302-00093/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 281, 31)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00094/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 281, 32)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric (Tram. 302-00091/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 281, 28)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana (Tram. 302-00095/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 281, 35)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres (Tram. 302-00096/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 281, 36)

 • 23

  Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 202-00044/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 275, 136)

 • 24

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 200-00020/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 33)