Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 30 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de la Generalitat amb relació a la salut laboral (Tram. 310-00145/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys causats per la fauna salvatge (Tram. 310-00142/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la darrera conferència sectorial d'ensenyament (Tram. 310-00143/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de l'aplicació mòbil per a víctimes de la violència masclista (Tram. 310-00144/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió d'incloure les demandes de la comunitat educativa en els pressupostos de la Generalitat per al 2017 (Tram. 310-00137/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els autònoms (Tram. 310-00139/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00140/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos d'Inspectors d'Ensenyament (Tram. 310-00141/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica (Tram. 310-00138/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (Tram. 401-00016/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 17

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00149/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 18

  Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter (Tram. 200-00013/11)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 201, 28)

 • 19

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 200-00017/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 239, 58)

 • 20

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària (Tram. 200-00018/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 239, 67; esmenes a la totalitat: BOPC, 268, 8)

 • 21

  Proposició de llei de reducció de l'impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya (Tram. 202-00028/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 133, 11)

 • 22

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 202-00041/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 216, 25)

 • 23

  Proposta de resolució de creació d'una comissió específica d'estudi de l'emprenedoria i els autònoms (Tram. 252-00003/11)

  Tots els grups parlamentaris

  Debat i votació.

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere (Tram. 300-00100/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 21)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre els sistemes d'emergències (Tram. 300-00102/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 21)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00103/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 22)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana (Tram. 300-00101/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 21)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric (Tram. 300-00105/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 22)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la manera d'aconseguir més equitat en la sanitat (Tram. 300-00104/11)

  Àngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 22)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres (Tram. 300-00106/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 23)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'espai català de comunicació audiovisual (Tram. 302-00089/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 261, 32)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (Tram. 302-00084/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 261, 21)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centre de dia (Tram. 302-00085/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 261, 26)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació d'equipaments sanitaris (Tram. 302-00086/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 261, 27)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació juvenil (Tram. 302-00087/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 261, 29)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern (Tram. 302-00088/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 261, 30)

 • 37

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 200-00017/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 239, 58)

 • 38

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària (Tram. 200-00018/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 239, 67; esmenes a la totalitat: BOPC, 268, 8)

 • 39

  Proposició de llei de reducció de l'impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya (Tram. 202-00028/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 133, 11)

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00095/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00096/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00097/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00094/11)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00093/11)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00092/11)

  Substanciació.