Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 13 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la pobresa (Tram. 310-00109/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les incidències de consum en la campanya d'estiu (Tram. 310-00104/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions laborals al sector carni (Tram. 310-00101/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'igualtat (Tram. 310-00102/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Tram. 310-00103/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la promoció del vehicle elèctric (Tram. 310-00106/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts per a activitats de lleure per a infants i joves a l'estiu (Tram. 310-00107/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la persecució judicial amb relació al procés participatiu del 9 de novembre (Tram. 310-00108/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política energètica (Tram. 310-00105/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 16

  Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 203-00004/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 17

  Proposta de resolució sobre la creació d'un pacte nacional per a la indústria (Tram. 250-00455/11)

  Tots els grups parlamentaris

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 140, 53)

 • 18

  Proposta de resolució sobre les obres d'art del Monestir de Sixena (Tram. 250-00513/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 176, 3; esmenes: BOPC, 183, 29)

 • 19

  Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació (Tram. 284-00010/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 181, 11)

 • 20

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Tram. 284-00001/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 181, 10)

 • 21

  Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 284-00002/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 181, 10)

 • 22

  Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 200-00008/11)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat.

 • 23

  Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 202-00017/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 89, 22)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància (Tram. 300-00073/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 13)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el treball autònom (Tram. 300-00075/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 13)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2016-2017 (Tram. 300-00074/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 13)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i l'Institut Català de Finances (Tram. 300-00076/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 14)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la política energètica (Tram. 300-00077/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 14)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre l'Agència Europea del Medicament (Tram. 300-00078/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 14)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l'Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling (Tram. 300-00079/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 15)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la creació d'estructures administratives, fiscals i financeres (Tram. 300-00080/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 181, 15)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 302-00058/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 177, 13)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 302-00059/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 177, 14)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (Tram. 302-00060/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 177, 16)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos d'Esquadra (Tram. 302-00061/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 177, 16)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials (Tram. 302-00062/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 177, 17)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (Tram. 302-00063/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 177, 19)

 • 38

  Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 200-00009/11)

  Ple del Parlament

  Obertura del termini de presentació d'esmenes a la totalitat exclusivament amb text alternatiu.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00070/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00072/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00071/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00069/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00073/11)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00068/11)

  Substanciació.