Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 18 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de regadius (Tram. 310-00064/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes pel Tribunal Constitucional (Tram. 310-00070/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls de l'activitat i la competitivitat territorial del món local (Tram. 310-00071/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació del model d'urbanisme amb la cohesió social i la sostenibilitat ambiental (Tram. 310-00072/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal amb relació als pressupostos del 2016 (Tram. 310-00065/11)

  Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política aeroportuària (Tram. 310-00067/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal (Tram. 310-00068/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de patrimoni (Tram. 310-00069/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 310-00066/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 17

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016 (Tram. 230-00001/11)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 18

  Projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016 (Tram. 230-00002/11)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 19

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, pel que fa als criteris de tancament de centres (Tram. 202-00004/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 4)

 • 20

  Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya (Tram. 202-00063/10)

  Comissió Promotora

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 375, 159)

 • 21

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 200-00005/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 104, 26)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals (Tram. 300-00049/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 26)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero (Tram. 300-00050/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 27)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 300-00051/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 27)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 300-00052/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 27)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 300-00053/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 28)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la política empresarial (Tram. 300-00054/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 28)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la política turística (Tram. 300-00055/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 28)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l'Estat i la puntualitat dels trens (Tram. 300-00056/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 131, 29)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral (Tram. 302-00038/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 127, 6)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'atenció a la infància i l'adolescència (Tram. 302-00041/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 127, 11)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 302-00039/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 127, 8)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental (Tram. 302-00040/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 127, 9)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'agricultura, ramaderia i pesca (Tram. 302-00042/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 127, 12)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política (Tram. 302-00043/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 127, 13)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat (Tram. 302-00044/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 127, 14)

 • 37

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, pel que fa als criteris de tancament de centres (Tram. 202-00004/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 4)

 • 38

  Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya (Tram. 202-00063/10)

  Rosa M. Cañadell Pascual, Representant; Júlia Carbonell Font, ; Marcos Casanovas Mateos, ; Ramon Font Núñez, ; Marina Pérez Cañadell, ; Àngels Rabadà Núñez, ; Óscar Simon Bueno, ; Maria Vinuesa Arbós,

  Debat de totalitat.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 375, 159)

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00046/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00044/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00048/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00049/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00045/11)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00047/11)

  Substanciació.