Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les presons i el règim especial de tancament (Tram. 310-00063/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dret subjectiu a uns ingressos mínims garantits (Tram. 310-00059/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del Codi de consum de Catalunya (Tram. 310-00055/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de personal del Departament d'Interior (Tram. 310-00056/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el risc de desprestigi de determinats organismes i institucions (Tram. 310-00058/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de la formació professional bàsica (Tram. 310-00057/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la fira Alimentaria (Tram. 310-00060/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta al recurs del Govern de l'Estat contra la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 310-00061/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals (Tram. 310-00062/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 17

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00148/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 18

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015 (Tram. 360-00005/11)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 60, 29)

 • 19

  Procediment per a elegir cinc membres de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (Tram. 284-00021/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de captació d'inversió estrangera (Tram. 300-00045/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 17)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral (Tram. 300-00040/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 16)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'atenció a la infància i l'adolescència (Tram. 300-00042/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 16)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 300-00041/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 16)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental (Tram. 300-00043/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 17)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política (Tram. 300-00044/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 17)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari (Tram. 300-00046/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 18)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat (Tram. 300-00047/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 18)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'agricultura, ramaderia i pesca (Tram. 300-00048/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 18)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats (Tram. 302-00035/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 115, 19)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'ocupació (Tram. 302-00032/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 115, 16)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (Tram. 302-00034/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 115, 18)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00031/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 115, 16)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (Tram. 302-00033/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 115, 17)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (Tram. 302-00036/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 115, 20)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics (Tram. 302-00037/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 115, 21)

 • 36

  Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00014/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 66, 45)

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00043/11)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00038/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00039/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00042/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00040/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00041/11)

  Substanciació.