Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 7 de juliol de 2015
Hora:
17:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la composició del Govern (Tram. 350-00005/10)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes (Tram. 310-00560/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació i el desplegament de la garantia juvenil (Tram. 310-00558/10)

   Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la el procés d'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 310-00559/10)

   Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el trasllat de funcionaris per la venda d'edificis públics (Tram. 310-00562/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència del Govern (Tram. 310-00563/10)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de xoc contra la pobresa (Tram. 310-00564/10)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Declaració del Maresme 2015, relativa a l'autopista C-32 (Tram. 310-00556/10)

   Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acolliment familiar (Tram. 310-00557/10)

   Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ofensiva del Govern de l'Estat contra l'autogovern de Catalunya (Tram. 310-00553/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa d'activitats per a la seguretat viària del 2015 (Tram. 310-00554/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a la territorialització dels fons de les convocatòries de subvencions a entitats del tercer sector d'àmbit estatal (Tram. 310-00555/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del cas derivat de les detencions del barri del Raval, de Barcelona, del 2008 (Tram. 310-00561/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00324/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00323/10)

   Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00327/10)

   Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00328/10)

   Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00326/10)

   Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00329/10)

   Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00325/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

 • 3

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Ricard Masó i Llunes (Tram. 401-00037/10)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 4

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00032/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 5

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 6

  Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 200-00026/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 385, 7; esmenes a la totalitat: BOPC, 417, 24; informe: BOPC, 604, 3; dictamen: BOPC, 605, 3)

 • 7

  Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 200-00024/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 375, 50; esmenes a la totalitat: BOPC, 417, 23; informe: BOPC, 590, 3; dictamen: BOPC, 598, 3)

 • 8

  Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00052/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (informe: BOPC, 611, 3; dictamen: BOPC, 617, 3)

 • 9

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 211-00001/10)

  Comissió de Reglament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 558, 3; informe: BOPC, 622, 3; dictamen: BOPC, 622, 47)

 • 10

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 200-00037/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

  (Text presentat: BOPC, 476, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 497, 3; informe: BOPC, 579, 3; dictamen: BOPC, 585, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 618, 3; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 624, 21)

 • 11

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica (Tram. 202-00062/10)

  Comissió Promotora

  Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la totalitat.

  (: BOPC, 413, 173; Designació de membres de la Comissió promotora: BOPC, 624, 22)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fomentar la participació democràtica, l'accessibilitat i la simplificació de processos en les eleccions al Parlament (Tram. 300-00327/10)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 621, 38)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre els espais naturals (Tram. 300-00326/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 621, 38)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'actuació del Departament d'Economia i Coneixement en el procés de licitació d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 300-00324/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 621, 37)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el procés d'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat i la repercussió en les finances de la Generalitat (Tram. 300-00328/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 621, 38)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre el Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 300-00325/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 621, 38)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre les prioritats de l'acció del Govern (Tram. 300-00329/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 621, 39)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els governs locals (Tram. 302-00301/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 610, 33)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública i la reforma de l'Administració (Tram. 302-00302/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 610, 34)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris (Tram. 302-00303/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 610, 34)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior del Govern (Tram. 302-00305/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 610, 39)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World (Tram. 302-00304/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 610, 38)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema d'accés a l'educació superior (Tram. 302-00306/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 610, 39)

 • 24

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre l'empresa General Cable (Tram. 401-00038/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 25

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre la incorporació dels drets sexuals i reproductius en el Marc de desenvolupament post-2015 (Tram. 401-00039/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.