Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 17 de juny de 2015
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut (Tram. 255-00008/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de vacunació (Tram. 310-00550/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estació intermodal del Camp de Tarragona del Corredor Mediterrani (Tram. 310-00551/10)

  Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les taxes universitàries (Tram. 310-00541/10)

  Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cas de diftèria detectat recentment i la política de vacunacions (Tram. 310-00544/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa al procés de preinscripció i matriculació escolars (Tram. 310-00545/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte de l'activitat del Circuit de Barcelona-Catalunya (Tram. 310-00546/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de la política econòmica de la Generalitat i la seva liquiditat (Tram. 310-00548/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'obertura de noves delegacions a l'exterior (Tram. 310-00549/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els menjadors escolars i la temporada d'estiu (Tram. 310-00547/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fitxers policials amb base ideològica (Tram. 310-00552/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa "Sense ficció" dedicat al contraban (Tram. 310-00542/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 310-00543/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00319/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00316/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00317/10)

  Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00321/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00318/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00322/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00320/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 21

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 202-00065/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 385, 16; informe: BOPC, 572, 3; dictamen: BOPC, 592, 27)

 • 22

  Projecte de llei de cooperatives (Tram. 200-00020/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 322, 16; esmenes a la totalitat: BOPC, 369, 14; informe: BOPC, 593, 3; dictamen: BOPC, 600, 3)

 • 23

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 200-00029/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 391, 65; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 9; informe: BOPC, 557, 3; dictamen: BOPC, 560, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 595, 21; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 601, 16)

 • 24

  Proposició de llei de protecció de la maternitat (Tram. 202-00087/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 516, 30)

 • 25

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (Tram. 212-00013/10 i 212-00014/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 118775), Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i una diputada no adscrita (reg. 118836)

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 595, 34; Propostes de resolució: BOPC, 601, 40)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris (Tram. 300-00321/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 42)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior del Govern (Tram. 300-00319/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 42)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la funció pública i la reforma de l'Administració (Tram. 300-00318/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 42)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre els governs locals (Tram. 300-00323/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 43)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World (Tram. 300-00320/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 42)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema d'accés a l'educació superior (Tram. 300-00322/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 43)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris (Tram. 300-00321/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 42)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i l'índex de progrés social (Tram. 302-00294/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 595, 13)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la signatura del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya (Tram. 302-00296/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 595, 14)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Inspecció d'Educació (Tram. 302-00295/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 595, 14)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures estratègiques (Tram. 302-00297/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 595, 16)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les disposicions addicionals vint-i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (Tram. 302-00298/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 595, 17)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació (Tram. 302-00299/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 595, 17)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics (Tram. 302-00300/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 595, 18)