Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 3 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política econòmica i les inversions productives amb relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i amb relació al pla Juncker (Tram. 310-00536/10)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions fetes en la implementació del protocol aprovat pel Govern per a garantir les indemnitzacions a les víctimes de pilotes de goma (Tram. 310-00537/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el subministrament de pròtesis en mal estat (Tram. 310-00534/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la coordinació policial en matèria terrorista (Tram. 310-00535/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de les exportacions i la internacionalització de l'economia (Tram. 310-00529/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les incidències al servei de rodalia (Tram. 310-00530/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte econòmic dels festivals de música (Tram. 310-00531/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de preocupació social i risc per a la salut pública (Tram. 310-00538/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament a Catalunya de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (Tram. 310-00532/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ús de les pròtesis ortopèdiques defectuoses comprades a l'empresa Traiber (Tram. 310-00533/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la liquiditat de la Generalitat (Tram. 310-00539/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Tram. 310-00540/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00031/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 200-00032/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 445, 12; esmenes a la totalitat: BOPC, 491, 33; informe: BOPC, 552, 3; dictamen: BOPC, 569, 3)

 • 22

  Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 200-00027/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 391, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 8; informe: BOPC, 582, 3; dictamen: BOPC, 583, 3)

 • 23

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 200-00037/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 476, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 497, 3; informe: BOPC, 579, 3; dictamen: BOPC, 585, 3)

 • 24

  Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà (Tram. 202-00075/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 487, 20; informe: BOPC, 573, 3; dictamen: BOPC, 584, 3)

 • 25

  Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 200-00045/10)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat.

 • 26

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (Tram. 202-00083/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 516, 19)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació (Tram. 300-00315/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 587, 25)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics (Tram. 300-00311/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 587, 24)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures estratègiques (Tram. 300-00312/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 587, 25)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les disposicions addicionals vint-i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (Tram. 300-00314/10)

  J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 587, 25)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i l'índex de progrés social (Tram. 300-00313/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 587, 25)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la signatura del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya (Tram. 300-00316/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 587, 26)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre la Inspecció d'Educació (Tram. 300-00317/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 587, 26)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la investigació judicial en la sanitat pública (Tram. 302-00287/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 570, 18)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'orientació per a l'aplicació, en l'àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 302-00290/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 570, 22)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors (Tram. 302-00288/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 570, 20)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (Tram. 302-00291/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 570, 23)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen (Tram. 302-00289/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 570, 21)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la integració dels immigrants als barris (Tram. 302-00292/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 570, 25)

 • 40

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (Tram. 202-00083/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 516, 19)

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00313/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00312/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00314/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00309/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00311/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política i social (Tram. 317-00310/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00315/10)

  Substanciació.