Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 5 de maig de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fons de recerca i innovació atorgats pel programa europeu Horitzó 2020 (Tram. 310-00523/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'activitat cultural de la diada de Sant Jordi del 2015 (Tram. 310-00524/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la votació del projecte Castor en el Parlament Europeu (Tram. 310-00525/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'infància (Tram. 310-00517/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes (Tram. 310-00518/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els impagaments en l'àmbit social (Tram. 310-00527/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de peatges (Tram. 310-00528/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política amb relació als mitjans de comunicació (Tram. 310-00526/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació i la seva actuació amb relació a la vaga indefinida dels treballadors subcontractats, autònoms i falsos autònoms de Movistar, de Telefónica, SA (Tram. 310-00519/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el trasllat de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya i d'altres dependències administratives de la Generalitat (Tram. 310-00522/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa Grans Actius, de lluita contra l'atur de les persones de més de quaranta-cinc anys (Tram. 310-00520/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les finances locals (Tram. 310-00521/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00304/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00302/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00306/10)

  Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00308/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00303/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00305/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00307/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 211-00001/10)

  Mesa del Parlament i tots els grups parlamentaris

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 558, 3)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors (Tram. 300-00306/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 88)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre l'orientació per a l'aplicació, en l'àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 300-00307/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 88)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la política energètica (Tram. 300-00308/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 89)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen (Tram. 300-00305/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 88)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la integració dels immigrants als barris (Tram. 300-00310/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 89)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la investigació judicial en la sanitat pública (Tram. 300-00309/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 89)

 • 27

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00091/10)

  Ponència conjunta

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 28

  Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 200-00005/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 119, 26; informe: BOPC, 550, 3; dictamen: BOPC, 555, 5)

 • 29

  Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 200-00012/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 190, 21; informe: BOPC, 554, 3; dictamen: BOPC, 556, 3)

 • 30

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 200-00029/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 391, 65; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 9; informe: BOPC, 557, 3; dictamen: BOPC, 560, 3)

 • 31

  Proposició de llei sobre l'ús de símbols en les institucions i els espais públics de Catalunya (Tram. 202-00076/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 487, 24)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (Tram. 302-00281/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 563, 7)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys (Tram. 302-00282/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 563, 9)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del "sensellarisme" (Tram. 302-00283/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 563, 10)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans de millora de barris i d'àrees urbanes (Tram. 302-00284/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 563, 11)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de mesures d'acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats (Tram. 302-00285/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 563, 11)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 302-00286/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 563, 12)

 • 38

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00091/10)

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Antoni Font Renom, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Quim Arrufat Ibáñez, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; David Fernàndez i Ramos, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

 • 39

  Proposició de llei sobre l'ús de símbols en les institucions i els espais públics de Catalunya (Tram. 202-00076/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 487, 24)