Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 29 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d'un ens propi per a gestionar els equipaments sanitaris de les Terres de l'Ebre (Tram. 310-00507/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el col·lectiu de mossos d'esquadra amb discapacitat (Tram. 310-00508/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (Tram. 310-00515/10)

  Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el grau de compliment de la Moció 182/X, sobre les actuacions per a garantir l'accés als subministraments bàsics (Tram. 310-00516/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inspecció d'ensenyament (Tram. 310-00512/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior de la Generalitat (Tram. 310-00513/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Llei electoral (Tram. 310-00505/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d'un consorci sanitari a les Terres de l'Ebre (Tram. 310-00506/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els beneficis de les entitats bancàries (Tram. 310-00514/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes en matèria de lluita contra el frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries (Tram. 310-00509/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes en el marc del Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 (Tram. 310-00510/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'edició del Mobile World Congress del 2015 (Tram. 310-00511/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 200-00040/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 511, 41)

 • 21

  Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 200-00015/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 247, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 286, 14; informe: BOPC, 540, 3; dictamen: BOPC, 547, 3)

 • 22

  Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 202-00080/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 494, 22)

 • 23

  Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l'atenció sanitària (Tram. 202-00081/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 507, 33)

 • 24

  Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 203-00020/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 25

  Procediment per a elegir cinc membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Tram. 284-00027/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 553, 6)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre els plans de millora de barris i d'àrees urbanes (Tram. 300-00304/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 35)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (Tram. 300-00301/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 35)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de mesures d'acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats (Tram. 300-00300/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 34)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del "sensellarisme" (Tram. 300-00303/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 35)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys (Tram. 300-00302/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 35)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 300-00299/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 34)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comarques gironines (Tram. 302-00274/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 545, 42)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua (Tram. 302-00275/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 545, 44)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències econòmiques i socials de la política d'infraestructures (Tram. 302-00276/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 545, 46)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat pública (Tram. 302-00277/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 545, 46)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions del Departament de Salut (Tram. 302-00278/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 545, 48)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la utilització de mitjans públics (Tram. 302-00279/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 545, 48)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d'esports (Tram. 302-00280/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 545, 49)

 • 39

  Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 202-00080/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 494, 22)

 • 40

  Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l'atenció sanitària (Tram. 202-00081/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 507, 33)

 • 41

  Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya sobre l'emergència humanitària plantejada per la crisi migratòria a la Mediterrània (Tram. 401-00033/10)

  Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament del Presidència del Parlament

  Substanciació.

 • 42

  Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya de suport al Nepal pels estralls ocasionats pel terratrèmol del 25 d'abril de 2015 (Tram. 401-00034/10)

  Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament del Presidència del Parlament

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00298/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00301/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00296/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00299/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00297/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00295/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00300/10)

  Substanciació.