Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 15 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió estrangera (Tram. 310-00493/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el temps i les llistes d'espera per a l'accés als serveis sanitaris (Tram. 310-00494/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reformulació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i l'externalització de serveis (Tram. 310-00495/10)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la plaga de senglars (Tram. 310-00496/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'incompliment de mocions i resolucions de l'àmbit de la salut (Tram. 310-00497/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del programa "Pel bon tracte a les persones grans" a l'Anoia (Tram. 310-00498/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la concessió de la C-32 i el perllongament d'aquesta autopista fins a Lloret de Mar (Tram. 310-00499/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra l'economia submergida (Tram. 310-00500/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presa de Mont-rebei (Tram. 310-00501/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa especialment a les ciències socials (Tram. 310-00502/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les detencions recents de gihadistes (Tram. 310-00503/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00504/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00030/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2014 (Tram. 232-00006/10)

  Mesa ampliada

  Liquidació del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

 • 22

  Projecte de llei de creació de la comarca del Moianès (Tram. 200-00042/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 533, 4)

 • 23

  Proposició de llei de modificació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 202-00077/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 491, 35)

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 202-00079/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 491, 42)

 • 25

  Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 202-00078/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 491, 37)

 • 26

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2014 (Tram. 360-00019/10)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 500, 62)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències econòmiques i socials de la política d'infraestructures (Tram. 300-00292/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 57)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua (Tram. 300-00295/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 58)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat pública (Tram. 300-00294/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 58)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions del Departament de Salut (Tram. 300-00296/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 58)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la utilització de mitjans públics (Tram. 300-00298/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 59)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre les comarques gironines (Tram. 300-00293/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 57)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre la política d'esports (Tram. 300-00297/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 58)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el sistema educatiu (Tram. 302-00266/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 523, 3)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els menjadors escolars (Tram. 302-00268/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 523, 6)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran (Tram. 302-00267/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 523, 4)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat (Tram. 302-00269/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 523, 8)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes per a completar el traspàs de competències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 302-00270/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 523, 8)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajuntaments (Tram. 302-00271/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 523, 9)

 • 40

  Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya de suport als familiars i amics de les víctimes de l'avió estavellat als Alps (Tram. 401-00032/10)

  Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament del Presidència del Parlament

  Substanciació.

 • 41

  Proposició de llei de modificació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 202-00077/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 491, 35)

 • 42

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 202-00079/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 491, 42)

 • 43

  Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 202-00080/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 494, 22)

 • 44

  Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 202-00078/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 491, 37)

 • 45

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport a la declaració oficial del 8 d'abril com a Dia Internacional del Poble Gitano (Tram. 401-00030/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Substanciació.

 • 46

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna de l'atemptat d'Al-Shabaab a la Universitat de Garissa, a Kenya (Tram. 401-00031/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00291/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00290/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00294/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00293/10)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00288/10)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00289/10)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00292/10)

  Substanciació.