Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 18 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00485/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport sanitari (Tram. 310-00489/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de la política en matèria d'esport (Tram. 310-00490/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el retard en la posada en marxa del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita (Tram. 310-00482/10)

  Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a fomentar l'accés a la cultura (Tram. 310-00483/10)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma de l'Administració (Tram. 310-00480/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat dels rius (Tram. 310-00481/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'episodi de contaminació per dioxà al Llobregat (Tram. 310-00484/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a protegir les persones en situació de vulnerabilitat residencial (Tram. 310-00486/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats del procés de preinscripció escolar (Tram. 310-00487/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impost sobre el valor afegit que s'aplica al sector de la cultura (Tram. 310-00488/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la possible elaboració de llistes de treballadors no aptes per a grans esdeveniments per part dels Mossos d'Esquadra i sobre l'actuació de cossos policials d'altres països (Tram. 310-00491/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00282/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 20

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 21

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 200-00039/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 505, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 516, 14)

 • 22

  Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà (Tram. 202-00075/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 487, 20)

 • 23

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2012 (Tram. 257-00003/10)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 418, 3; dictamen: BOPC, 500, 51)

 • 24

  Proposta de designació dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder judicial i altres normes connexes, en matèria de drets lingüístics en l'àmbit de la justícia (Tram. 271-00004/10)

  Grups parlamentaris

  Designació dels diputats.

 • 25

  Proposta de designació dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, amb relació al sector de la cultura (Tram. 271-00005/10)

  Grups parlamentaris

  Designació dels diputats.

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajuntaments (Tram. 300-00289/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 94)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la plaga del caragol poma (Tram. 300-00290/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 95)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el sistema educatiu (Tram. 300-00285/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 93)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre els menjadors escolars (Tram. 300-00287/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 94)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes per a completar el traspàs de competències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 300-00288/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 94)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran (Tram. 300-00286/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 94)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat (Tram. 300-00291/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 95)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat (Tram. 302-00261/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 513, 14)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la diversitat i la inclusió en els centres educatius (Tram. 302-00260/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 513, 12)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d'estructures d'estat (Tram. 302-00263/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 513, 16)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència (Tram. 302-00264/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 513, 17)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tram. 302-00262/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 513, 14)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro (Tram. 302-00265/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 513, 20)

 • 39

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 200-00039/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 505, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 516, 14)

 • 40

  Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà (Tram. 202-00075/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 487, 20)

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00286/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00285/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00281/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00283/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00287/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00284/10)

  Substanciació.