Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la línia del servei de trens de rodalia entre l'Hospitalet de l'Infant i Tarragona (Tram. 310-00469/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels compromisos pressupostaris en l'àmbit de la salut (Tram. 310-00478/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a la Llei de consultes populars no referendàries i la convocatòria del 9 de novembre de 2014 (Tram. 310-00479/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dotació dels mossos d'esquadra amb pistoles Taser (Tram. 310-00468/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 310-00475/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia de la independència del poder judicial (Tram. 310-00476/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els greuges que pateix l'esport català (Tram. 310-00477/10)

  Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les plantes de tractament de purins (Tram. 310-00470/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les obres de manteniment de les escoles (Tram. 310-00471/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions dutes a terme per a afrontar l'epidèmia de grip (Tram. 310-00472/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels parcs naturals (Tram. 310-00473/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 310-00474/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00029/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (Tram. 200-00033/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

  (Text presentat: BOPC, 442, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 458, 3; dictamen: BOPC, 485, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 506, 3; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 509, 3)

 • 22

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (Tram. 200-00034/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

  (Text presentat: BOPC, 443, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 461, 3; informe: BOPC, 481, 3; dictamen: BOPC, 486, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 506, 16; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 509, 4)

 • 23

  Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00052/10)

  Ponència conjunta

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la diversitat i la inclusió en els centres educatius (Tram. 300-00278/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 59)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema bibliotecari (Tram. 300-00280/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 59)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat (Tram. 300-00277/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 58)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la creació d'estructures d'estat (Tram. 300-00284/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 60)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de funció pública (Tram. 300-00281/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 59)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tram. 300-00282/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 60)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència (Tram. 300-00279/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 59)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro (Tram. 300-00283/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 60)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les propostes per al Pla d'inversions per a Europa (Tram. 302-00252/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 39)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària (Tram. 302-00255/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 43)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de persones amb dificultats (Tram. 302-00256/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 43)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues (Tram. 302-00253/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 40)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels bombers voluntaris (Tram. 302-00254/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 42)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials (Tram. 302-00257/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 46)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats (Tram. 302-00258/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 46)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures d'urgència social (Tram. 302-00259/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 505, 48)

 • 40

  Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00052/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Rosa Amorós i Capdevila, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Montserrat Capdevila Tatché, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Isabel Vallet Sànchez, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes

  Debat de totalitat.

 • 41

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre la igualtat salarial entre dones i homes (Tram. 401-00028/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00277/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00276/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00279/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00274/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00278/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00275/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00280/10)

  Substanciació.