Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 18 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de serveis i prestacions sanitaris (Tram. 310-00466/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en serveis i ajuts socials (Tram. 310-00467/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del medi natural (Tram. 310-00460/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica (Tram. 310-00461/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament i les garanties d'eficiència del servei d'emergències 112 (Tram. 310-00458/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Protocol marc i orientacions d'actuació contra els maltractaments a les persones grans (Tram. 310-00459/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els incompliments amb els ens locals (Tram. 310-00456/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de reindustrialització del Solsonès (Tram. 310-00457/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els reportatges de Televisió de Catalunya amb relació a les estructures d'estat (Tram. 310-00465/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels acords del debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats, del març de 2014 (Tram. 310-00462/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia juvenil (Tram. 310-00463/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació del títol de transport T-10/120 de connexió entre les comarques de Girona i Barcelona (Tram. 310-00464/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 200-00037/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 476, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 497, 3)

 • 21

  Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 200-00032/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 445, 12; esmenes a la totalitat: BOPC, 491, 33)

 • 22

  Projecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals (Tram. 200-00030/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 421, 36; esmenes a la totalitat: BOPC, 463, 3)

 • 23

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00059/08)

  Comissió Promotora

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Aquest punt es debatrà el 19 de febrer, a les 10.00 h.)

  (: BOPC, 407, 88)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les propostes per al Pla d'inversions per a Europa (Tram. 300-00270/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 58)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues (Tram. 300-00265/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 44)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de persones amb dificultats (Tram. 300-00272/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 58)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels bombers voluntaris (Tram. 300-00276/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 59)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la política universitària (Tram. 300-00275/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 59)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament de Salut i les llistes d'espera (Tram. 300-00274/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 59)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre el món local (Tram. 300-00273/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 58)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures d'urgència social (Tram. 300-00268/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 57)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats (Tram. 300-00269/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 57)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials (Tram. 300-00271/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 58)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de la legalitat en el procés de preinscripció escolar (Tram. 302-00247/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 493, 7)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica (Tram. 302-00248/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 493, 9)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques d'ocupació (Tram. 302-00249/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 493, 9)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a garantir l'accés als subministraments bàsics (Tram. 302-00250/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 493, 10)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llei electoral (Tram. 302-00251/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 493, 13)

 • 39

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 200-00037/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 476, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 497, 3)

 • 40

  Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 200-00032/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 445, 12; esmenes a la totalitat: BOPC, 491, 33)

 • 41

  Projecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals (Tram. 200-00030/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 421, 36; esmenes a la totalitat: BOPC, 463, 3)

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00272/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00267/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00269/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00268/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00273/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00271/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00270/10)

  Substanciació.