Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acord de condicions de prestació de servei del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00449/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes que la nova llei de l'impost sobre societats tindrà en les associacions i entitats sense ànim de lucre (Tram. 310-00450/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la competitivitat (Tram. 310-00451/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el concurs de transport sanitari (Tram. 310-00444/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els bombers (Tram. 310-00445/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el concurs d'adjudicació del servei de transport sanitari (Tram. 310-00446/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris (Tram. 310-00447/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi del sector citrícola (Tram. 310-00448/10)

  J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les taxes universitàries (Tram. 310-00454/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions laborals del personal sanitari del Consorci Sanitari del Maresme (Tram. 310-00455/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos del 2015 i la lluita contra la deutocràcia al sud d'Europa (Tram. 310-00452/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de retribucions als alts càrrecs directius i als càrrecs públics (Tram. 310-00453/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2015 (Tram. 231-00003/10)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 21

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00028/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 22

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 23

  Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 200-00028/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 391, 32)

 • 24

  Proposició de llei sobre el servei escolar de menjador (Tram. 202-00066/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 17)

 • 25

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 202-00022/10)

  Comissió Promotora

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Aquest punt es debatrà el 5 de febrer, a les 10.00 h.)

  (: BOPC, 63, 89)

 • 26

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 270-00004/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 68, 88; informe: BOPC, 408, 55; dictamen: BOPC, 421, 95)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues (Tram. 300-00265/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 44)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre polítiques d'ocupació (Tram. 300-00263/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 44)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a garantir l'accés als subministraments bàsics (Tram. 300-00266/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 45)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la legalitat en el procés de preinscripció escolar (Tram. 300-00267/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 45)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica (Tram. 300-00262/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 44)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la llei electoral (Tram. 300-00264/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 44)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de reestructuració del deute a escala europea (Tram. 302-00241/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 30)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (Tram. 302-00242/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 31)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials i personals de l'Administració de justícia (Tram. 302-00243/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 32)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'amenaça gihadista (Tram. 302-00244/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 33)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 302-00245/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 33)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els principals reptes i oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea (Tram. 302-00246/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 35)

 • 39

  Proposició de llei sobre el servei escolar de menjador (Tram. 202-00066/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 17)

 • 40

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 202-00022/10)

  Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (: BOPC, 63, 89)

 • 41

  Declaració del Parlament de Catalunya de solidaritat amb el Cos de Mossos d'Esquadra per la mort de dos agents en acte de servei (Tram. 401-00027/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00265/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00260/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00262/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00261/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00266/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00263/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00264/10)

  Substanciació.