Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 21 de gener de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conflicte laboral en el sector de les empreses subcontractades per Endesa (Tram. 310-00441/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous fàrmacs contra l'hepatitis C (Tram. 310-00442/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la legalitat en l'àmbit educatiu (Tram. 310-00436/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d'estructures d'estat (Tram. 310-00437/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 310-00435/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments en matèria laboral i d'ocupació (Tram. 310-00432/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments en l'àmbit de la salut (Tram. 310-00433/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la internacionalització de l'economia (Tram. 310-00438/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a garantir l'ocupació efectiva dels habitatges protegits situats en zones amb forta demanda d'habitatge assequible (Tram. 310-00439/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la declaració de la Festa dels Reis d'Igualada com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat (Tram. 310-00440/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'habitatge i els desnonaments (Tram. 310-00443/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els riscos i les conseqüències de la limitació horària de les unitats d'hemodinàmica de Girona, Tarragona i Lleida (Tram. 310-00434/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2013 (Tram. 232-00004/10)

  Mesa ampliada

  Liquidació del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

 • 21

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00027/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 22

  Suspensió de drets i deures parlamentaris d'un diputat (Tram. 236-00001/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 23

  Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 202-00055/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (informe: BOPC, 472, 3; dictamen: BOPC, 475, 3)

 • 24

  Decret llei 8/2014, del 23 de desembre, pel qual es crea el Registre de traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya (Tram. 203-00018/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 25

  Decret llei 6/2014, del 23 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00016/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 26

  Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials (Tram. 203-00017/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 27

  Decret llei 9/2014, del 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal (Tram. 203-00019/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 28

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de juliol, reguladora dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya (Tram. 202-00058/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 351, 18)

 • 29

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 202-00018/08)

  Comissió Promotora

  Debat de totalitat.

  (: BOPC, 60, 50)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (Tram. 300-00256/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 53)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la política de reestructuració del deute a escala europea (Tram. 300-00257/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 53)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials i personals de l'Administració de justícia (Tram. 300-00258/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 54)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 300-00259/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 54)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre els principals reptes i oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea (Tram. 300-00260/10)

  Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 54)

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre l'amenaça gihadista (Tram. 300-00261/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 54)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d'activitat i les retribucions dels directius del sector sanitari (Tram. 302-00234/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 11)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre transparència i contractació en el sistema sanitari (Tram. 302-00235/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 12)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (Tram. 302-00239/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 16)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic (Tram. 302-00236/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 14)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el projecte BCN World (Tram. 302-00237/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 15)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 302-00238/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 15)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acord de lliure comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP) (Tram. 302-00240/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 16)

 • 43

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de juliol, reguladora dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya (Tram. 202-00058/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 351, 18)

 • 44

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna dels atemptats de París (Tram. 401-00024/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 45

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre el cas del 4-F (Tram. 401-00025/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 46

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre la primera víctima mortal per violència masclista a Catalunya el 2015 (Tram. 401-00026/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00257/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00259/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00256/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00255/10)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00253/10)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00258/10)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00254/10)

  Substanciació.