Ple del Parlament

Dia:
Divendres, 19 de setembre de 2014
Hora:
16:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 202-00029/10)

    Comissió d'Afers Institucionals

    Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

    (informe: BOPC, 364, 3; dictamen: BOPC, 366, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 382, 17; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 390, 4)