Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 16 de desembre de 2014
Hora:
17:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00252/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 39)

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre l'acord de lliure comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP) (Tram. 300-00255/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 40)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el projecte BCN World (Tram. 300-00250/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 39)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de la gent gran (Tram. 300-00254/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 40)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic (Tram. 300-00248/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 38)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la integració tarifària al Ripollès, a Osona i al Berguedà i sobre l'acord de finançament de l'Autoritat del Transport Metropolità (Tram. 300-00253/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 40)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d'activitat i les retribucions dels directius del sector sanitari (Tram. 300-00247/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 38)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre transparència i contractació en el sistema sanitari (Tram. 300-00249/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 39)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (Tram. 300-00251/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 39)

 • 10

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 11

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (Tram. 200-00033/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte

  (Text presentat: BOPC, 442, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 458, 3)

 • 12

  Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 203-00015/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 13

  Projecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries (Tram. 200-00031/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 440, 53)

 • 14

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (Tram. 200-00034/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 443, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 461, 3)

 • 15

  Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 202-00056/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (dictamen: BOPC, 455, 3; informe: BOPC, 454, 3)

 • 16

  Projecte de llei de mesures en matèria de transparència i accés a la informació pública (Tram. 200-00035/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 449, 3)

 • 17

  Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona (Tram. 200-00036/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 450, 4)

 • 18

  Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 200-00003/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 59, 28; informe: BOPC, 447, 3; dictamen: BOPC, 452, 5)

 • 19

  Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Tram. 200-00014/10 i 202-00033/10 i 202-00041/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 228, 15; esmenes a la totalitat: BOPC, 271, 6; informe: BOPC, 451, 3; dictamen: BOPC, 453, 3)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil (Tram. 302-00227/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 444, 28)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política industrial (Tram. 302-00228/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 444, 29)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'innovació (Tram. 302-00233/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 444, 35)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre esports (Tram. 302-00229/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 444, 30)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones (Tram. 302-00230/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 444, 31)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de muntanya (Tram. 302-00231/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 444, 33)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l'execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 302-00232/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 444, 34)

 • 27

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears (Tram. 212-00011/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 462, 8; Propostes de resolució: BOPC, 463, 4)

 • 28

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (Tram. 200-00034/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 443, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 461, 3)

 • 29

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (Tram. 200-00033/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 442, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 458, 3)

 • 30

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00033/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 68, 53; dictamen: BOPC, 453, 25; informe: BOPC, 451, 56)

 • 31

  Proposició de llei del protectorat de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00041/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 115, 35; dictamen: BOPC, 453, 25; informe: BOPC, 451, 56)

 • 32

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears (Tram. 212-00011/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 462, 8; Propostes de resolució: BOPC, 463, 4)

 • 33

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna de la violència en l'esport (Tram. 401-00021/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 34

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna de l'atemptat en una escola de Peshawar, al Pakistan (Tram. 401-00022/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 35

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre els beneficis penitenciaris (Tram. 401-00023/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.