Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 26 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de les propostes del document "Propostes i reflexions en matèria de transparència i regeneració democràtica" (Tram. 310-00416/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els sous i les remuneracions dels alts càrrecs (Tram. 310-00417/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les obres de perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Tram. 310-00409/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres xifres conegudes de la inversió estrangera (Tram. 310-00410/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els comisos de cànnabis als clubs cannàbics i a les plantacions il·legals (Tram. 310-00411/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les finances de la Generalitat i la situació econòmica (Tram. 310-00412/10)

  José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els processos judicials per corrupció política i les causes en què la Generalitat surt perjudicada (Tram. 310-00418/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les empreses de manteniment del sector elèctric subcontractades per Endesa (Tram. 310-00408/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència contra les dones (Tram. 310-00419/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els programes de cures pal·liatives (Tram. 310-00413/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a posicionar Catalunya com a territori intel·ligent de referència internacional (Tram. 310-00414/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls del programa "Indústria del coneixement" (Tram. 310-00415/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 200-00009/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 141, 37; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 24; informe: BOPC, 402, 3; dictamen: BOPC, 407, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 432, 20)

 • 21

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 200-00023/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 356, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 372, 3; informe: BOPC, 430, 3; dictamen: BOPC, 433, 3)

 • 22

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 202-00071/10)

  Tots els grups parlamentaris

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 429, 23)

 • 23

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d'aigua, electricitat, gas i transport (Tram. 270-00012/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 369, 36)

 • 24

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Tram. 284-00025/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 435, 16)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació (Tram. 300-00241/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 29)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de muntanya (Tram. 300-00242/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 29)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil (Tram. 300-00244/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 30)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre política industrial (Tram. 300-00239/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 28)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones (Tram. 300-00240/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 29)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l'execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 300-00243/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 29)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'innovació (Tram. 300-00245/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 30)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre esports (Tram. 300-00238/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 28)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'adjudicació de la gestió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 302-00224/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 17)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'anul·lació de l'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió d'aquesta decisió en les finances públiques de la Generalitat (Tram. 302-00226/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 19)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària de salut (Tram. 302-00221/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 14)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (Tram. 302-00222/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 15)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació en el lleure (Tram. 302-00225/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 18)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport al món pesquer (Tram. 302-00223/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 17)

 • 39

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d'aigua, electricitat, gas i transport (Tram. 270-00012/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 369, 36)

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00243/10)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00244/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00245/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00242/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00240/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00239/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00241/10)

  Substanciació.