Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 12 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reversió de l'Ordre BSF/130/2014 (Tram. 310-00396/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de privatització i adjudicació d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 310-00397/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el clúster químic de Tarragona (Tram. 310-00401/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nivell de qualitat dels hospitals (Tram. 310-00402/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de la carretera C-35 al pas per Sant Celoni (Tram. 310-00403/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 9 de novembre (Tram. 310-00404/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures viàries de la Catalunya central (Tram. 310-00398/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte social de les retallades en els serveis públics del 2010 ençà (Tram. 310-00405/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures viàries del Bages (Tram. 310-00399/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Suprem amb relació a l'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 310-00400/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la pobresa energètica (Tram. 310-00406/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les bases de dades utilitzades per al 9 de novembre (Tram. 310-00407/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 21

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 200-00029/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 391, 65; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 9)

 • 22

  Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 200-00027/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 391, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 8)

 • 23

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 202-00065/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 16)

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00067/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 22)

 • 25

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00068/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 23)

 • 26

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 270-00005/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 66; informe: BOPC, 391, 198; dictamen: BOPC, 408, 59)

 • 27

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de les polítiques públiques en matèria d'economia col·laborativa (Tram. 252-00018/10)

  Tots els grups parlamentaris

  Debat i votació.

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre l'acord de finançament de l'Autoritat del Transport Metropolità (Tram. 300-00234/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 32)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de plans d'atenció a les persones (Tram. 300-00233/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 32)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (Tram. 300-00232/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 32)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària de salut (Tram. 300-00230/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 31)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport al món pesquer (Tram. 300-00237/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 33)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre l'anul·lació de l'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió d'aquesta decisió en les finances públiques de la Generalitat (Tram. 300-00231/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 31)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre l'adjudicació de la gestió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 300-00235/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 32)

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre l'educació en el lleure (Tram. 300-00236/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 33)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i els pressupostos per al 2015 (Tram. 302-00214/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 424, 5)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2015 (Tram. 302-00215/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 424, 6)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (Tram. 302-00216/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 424, 6)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamentals de la població immigrant a Catalunya, especialment al sistema penitenciari (Tram. 302-00217/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 424, 7)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 9 de novembre i l'obertura d'un procés constituent (Tram. 302-00219/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 424, 10)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions polítiques i judicials per a no pagar el deute amb el projecte Castor (Tram. 302-00218/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 424, 9)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions productives (Tram. 302-00220/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 424, 10)

 • 43

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 200-00029/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 391, 65; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 9)

 • 44

  Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 200-00027/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 391, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 8)

 • 45

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 202-00065/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 16)

 • 46

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00067/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 22)

 • 47

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00068/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 385, 23)

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00236/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00237/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00238/10)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00235/10)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00233/10)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00232/10)

  Substanciació.

 • 54

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00234/10)

  Substanciació.

Nota: Els punts 5, 6 i 7 es debatran conjuntament en un únic torn d'intervenció i votació separada de cadascuna de les iniciatives