Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 15 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la mediació i la resolució del conflicte de Panrico (Tram. 310-00372/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte BCN World (Tram. 310-00381/10)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció de dades personals (Tram. 310-00382/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la internacionalització de les empreses (Tram. 310-00378/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques culturals del Govern de l'Estat (Tram. 310-00379/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres negociacions per a incrementar les rutes i les freqüències de vol a l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 310-00380/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament dels centres d'internament per a estrangers (Tram. 310-00373/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la crisi sanitària (Tram. 310-00383/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes per a defensar el tancament del projecte Castor i els interessos dels consumidors (Tram. 310-00376/10)

  J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica (Tram. 310-00377/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei ferroviari a les Terres de l'Ebre (Tram. 310-00374/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deute amb els ens locals (Tram. 310-00375/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00025/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2015 (Tram. 230-00004/10)

  Mesa ampliada

  Debat i votació del dictamen.

 • 22

  Projectes de pressupostos del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties Estatutàries per al 2015 (Tram. 230-00005/10)

  Mesa ampliada

  Debat i votació del dictamen.

 • 23

  Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 200-00002/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 36, 13; informe: BOPC, 405, 3; dictamen: BOPC, 406, 3)

 • 24

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 200-00009/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 141, 37; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 24; informe: BOPC, 402, 3; dictamen: BOPC, 407, 3)

 • 25

  Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 202-00057/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 351, 16)

 • 26

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 202-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 357, 24)

 • 27

  Memòria de la Comissió de Peticions corresponent al període comprès entre l'1 de gener de 2012 (IX legislatura) i el 30 de juny de 2014 (X legislatura) (Tram. 264-00001/10)

  Comissió de Peticions

  Presentació de la memòria (aquest punt es debatrà el dijous 16 d'octubre).

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la resolució de l'expedient de creació de la comarca del Moianès (Tram. 300-00218/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 69)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre els ens locals (Tram. 300-00220/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 70)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la defensa del caràcter plurilingüe de l'Estat (Tram. 300-00216/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 69)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre la sanitat pública i la privada (Tram. 300-00214/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 68)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ (Tram. 300-00217/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 69)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (Tram. 300-00215/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 68)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre els factors que incideixen en el preu de la factura de la llum (Tram. 300-00219/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 69)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic (Tram. 302-00201/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 404, 17)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport a la innovació en els processos productius (Tram. 302-00204/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 404, 19)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques amb relació a l'economia col·laborativa (Tram. 302-00205/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 404, 21)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (Tram. 302-00206/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 404, 21)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva gestió econòmica (Tram. 302-00202/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 404, 18)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de legionel·losi (Tram. 302-00203/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 404, 18)

 • 41

  Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 202-00057/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 351, 16)

 • 42

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 202-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 357, 24)

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00221/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00220/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00222/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00218/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00223/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00219/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00224/10)

  Substanciació.