Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 1 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament del deute pendent a les farmàcies i a les entitats del tercer sector social (Tram. 310-00360/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos de legionel·losi a Sabadell i Ripollet (Tram. 310-00361/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius i les actuacions que preveu el Pla de joventut (Tram. 310-00364/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les implicacions dels pressupostos generals de l'Estat per al 2015 en els pressupostos de la Generalitat (Tram. 310-00365/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades per a l'arranjament de la carretera N-II al pas per Badalona (Tram. 310-00366/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de comunicació del Departament de Salut amb relació a l'alerta per legionel·losi (Tram. 310-00362/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'educació infantil (Tram. 310-00363/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la pobresa i el pagament dels interessos del deute (Tram. 310-00371/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política pressupostària (Tram. 310-00369/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els impagaments a les entitats del sector social (Tram. 310-00370/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions jurídiques del Govern espanyol amb relació a la consulta (Tram. 310-00367/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou medicament contra l'hepatitis C i sobre els brots de legionel·losi al Vallès (Tram. 310-00368/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 21

  Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (Tram. 284-00023/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 399, 6)

 • 22

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 200-00016/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 268, 35; esmenes a la totalitat: BOPC, 297, 18; informe: BOPC, 361, 3; dictamen: BOPC, 368, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 382, 3; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 396, 10)

 • 23

  Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 83, 25; informe: BOPC, 360, 3; dictamen: BOPC, 363, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 381, 5; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 388, 12; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 396, 20)

 • 24

  Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00022/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 342, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 11)

 • 25

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Constitució (Tram. 270-00013/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 385, 30)

 • 26

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre comptes corrents bancaris en paradisos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs públics, i sobre l'enriquiment il·lícit i el cobrament de comissions il·legals per part d'aquests (Tram. 252-00016/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 27

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre el frau i l'evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política (Tram. 252-00017/10)

  Grup Mixt; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

 • 28

  Informe de la Comissió d'Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica (Tram. 260-00002/10)

  Comissió d'Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el suport a la innovació en els processos productius (Tram. 300-00210/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 30)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques amb relació a l'economia col·laborativa (Tram. 300-00213/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 31)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la seva gestió econòmica (Tram. 300-00208/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 30)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre els casos de legionel·losi (Tram. 300-00212/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 31)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (Tram. 300-00209/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 30)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre el model turístic (Tram. 300-00211/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 30)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aplicació del reial decret que garanteix el dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en totes les llengües oficials a Catalunya (Tram. 302-00194/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 394, 13)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari i els centres logístics (Tram. 302-00195/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 394, 13)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per al 2015 (Tram. 302-00196/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 394, 14)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran (Tram. 302-00197/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 394, 16)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assignació pressupostària per a sanitat i les previsions per al 2015 (Tram. 302-00198/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 394, 16)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a bastir les estructures d'estat necessàries per a la transició nacional (Tram. 302-00199/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 394, 18)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa (Tram. 302-00200/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 394, 20)

 • 42

  Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00022/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 342, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 11)

 • 43

  Declaració del Parlament de Catalunya d'adhesió a les iniciatives internacionals per a denunciar la persecució de les minories culturals i religioses a l'Iraq i a Síria (Tram. 401-00020/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00215/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00216/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00214/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00217/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00213/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00212/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00211/10)

  Substanciació.