Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 22 de juliol de 2014
Hora:
17:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari i els centres logístics (Tram. 300-00202/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 38)

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre l'execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per al 2015 (Tram. 300-00201/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 38)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre l'assignació pressupostària per a sanitat i les previsions per al 2015 (Tram. 300-00206/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 39)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions (Tram. 300-00205/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 39)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre l'aplicació del reial decret que garanteix el dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en totes les llengües oficials a Catalunya (Tram. 300-00204/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 39)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a bastir les estructures d'estat necessàries per a la transició nacional (Tram. 300-00203/10)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 39)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa (Tram. 300-00200/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 38)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran (Tram. 300-00207/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 40)

 • 9

  Composició de la Mesa del Parlament (tram. 398-00001/10). Elecció del secretari primer o secretària primera.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament dels ens locals (Tram. 310-00348/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la joventut (Tram. 310-00349/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament en el curs 2014-2015 de la Llei orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa (Tram. 310-00353/10)

  Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la subhasta de drets de tala del bosc singular de l'avetosa de Riu, al Parc Natural del Cadí-Moixeró (Tram. 310-00354/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà) (Tram. 310-00356/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur dels centres oberts i els serveis d'intervenció socioeducativa (Tram. 310-00357/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el primer any del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 310-00350/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a incentivar la incorporació al mercat dels habitatges buits (Tram. 310-00351/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de la liquidació del model de finançament del 2012 (Tram. 310-00352/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Tram. 310-00355/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Decret llei 3/2014, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Tram. 310-00358/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sostre de despesa de la Generalitat per al 2015 (Tram. 310-00359/10)

  José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00206/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00204/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00208/10)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00210/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00205/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00209/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00207/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 29

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00024/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 30

  Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 200-00006/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 127, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 16; informe: BOPC, 359, 3; dictamen: BOPC, 367, 3)

 • 31

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 200-00016/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 268, 35; esmenes a la totalitat: BOPC, 297, 18; informe: BOPC, 361, 3; dictamen: BOPC, 368, 3)

 • 32

  Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema (Tram. 200-00019/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 301, 26; esmenes a la totalitat: BOPC, 328, 13)

 • 33

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 200-00023/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 356, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 372, 3)

 • 34

  Projecte de llei de cooperatives (Tram. 200-00020/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 322, 16; esmenes a la totalitat: BOPC, 369, 14)

 • 35

  Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 202-00056/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat de totalitat.

 • 36

  Procediment per a elegir el vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Museus de Catalunya (Tram. 284-00022/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 369, 16)

 • 37

  Procediment per a elegir tres vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Museus (Tram. 284-00019/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 369, 16)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del comerç (Tram. 302-00191/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 365, 19)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els infants en situació de vulnerabilitat (Tram. 302-00188/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 365, 15)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acadèmia aranesa de la llengua occitana (Tram. 302-00189/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 365, 16)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació del Departament d'Interior amb les policies locals (Tram. 302-00190/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 365, 17)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció sanitària del sistema sanitari públic (Tram. 302-00192/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 365, 20)

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels hospitals (Tram. 302-00193/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 365, 22)

 • 44

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/10)

  Ple del Parlament

  .

 • 45

  Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema (Tram. 200-00019/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 301, 26; esmenes a la totalitat: BOPC, 328, 13)

 • 46

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 200-00023/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 356, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 372, 3)

 • 47

  Projecte de llei de cooperatives (Tram. 200-00020/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 322, 16; esmenes a la totalitat: BOPC, 369, 14)

 • 48

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport a la Declaració internacional sobre el futur de l'Àrtic (Tram. 401-00018/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.