Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 25 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 310-00327/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la línia 9 del metro (Tram. 310-00324/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els complements de pensió de les infermeres jubilades i prejubilades de l'Institut Català de la Salut (Tram. 310-00325/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa de les competències en inspecció de treball de la Generalitat (Tram. 310-00328/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el bloqueig de la diplomàcia espanyola als actes per a donar a conèixer el dret a decidir del poble de Catalunya (Tram. 310-00329/10)

  Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes per a la gestió de l'Institut Català de la Salut (Tram. 310-00326/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'eurovinyeta (Tram. 310-00334/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la sanitat pública (Tram. 310-00335/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius assolits en l'àmbit universitari en el viatge als Estats Units (Tram. 310-00330/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la decisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb relació als papers de Salamanca (Tram. 310-00331/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de les proves d'avaluació dels alumnes de sisè de primària (Tram. 310-00332/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Agència Catalana de l'Aigua (Tram. 310-00333/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 21

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00023/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 22

  Projecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya (Tram. 200-00021/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 334, 26)

 • 23

  Decret llei 1/2014, del 3 de juny, pel qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny (Tram. 203-00011/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials (Tram. 202-00053/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 297, 19)

 • 25

  Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 202-00054/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 297, 20)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inversió i l'ocupació (Tram. 300-00193/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 67)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la transferència de coneixement i els parcs científics (Tram. 300-00187/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 65)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre els escenaris pressupostaris per al 2015 (Tram. 300-00189/10)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 66)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels aeroports i ports de competència estatal (Tram. 300-00191/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 66)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la política d'acció exterior (Tram. 300-00188/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 66)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre el model de gestió del 0,7% de l'IRPF per a finalitats socials i les perspectives de futur d'aquest model (Tram. 300-00190/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 66)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels professionals del sector sanitari (Tram. 300-00192/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 67)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei orgànica per la qual es fa efectiva l'abdicació de Sa Majestat el Rei Joan Carles I de Borbó (Tram. 302-00180/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 341, 51)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reconfiguració del mapa comunicatiu (Tram. 302-00178/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 341, 44)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'economia del tercer sector (Tram. 302-00174/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 341, 41)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació actual del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 302-00175/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 341, 41)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència que generen els grups radicals i els organitzats (Tram. 302-00176/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 341, 42)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Tram. 302-00177/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 341, 43)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la viabilitat i l'estabilitat de les entitats socials (Tram. 302-00179/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 341, 48)

 • 40

  Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials (Tram. 202-00053/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 297, 19)

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00192/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00193/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00194/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00190/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00195/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00191/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00196/10)

  Substanciació.