Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 11 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del transport escolar (Tram. 310-00322/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir la neutralitat política i la imparcialitat de les administracions públiques (Tram. 310-00323/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament d'empreses i el de la planta de Schott Ibérica, SA, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (Tram. 310-00319/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les persones discapacitades i els centres especials de treball (Tram. 310-00320/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el copagament dels serveis socials (Tram. 310-00317/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'afectació mediambiental de les prospeccions marines a la costa nord (Tram. 310-00318/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reunió entre el conseller d'Economia i Coneixement i el síndic major de la Sindicatura de Comptes amb relació a la companyia aèria Spanair (Tram. 310-00321/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de suport a la infància durant els mesos d'estiu (Tram. 310-00314/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els avenços en la connexió amb metro de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 310-00315/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres dades turístiques (Tram. 310-00316/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta de decret de la Comissió Europea de regulació de l'agricultura ecològica (Tram. 310-00312/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desallotjament de Can Vies (Tram. 310-00313/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 202-00013/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 27, 26; informe: BOPC, 327, 3; dictamen: BOPC, 331, 3)

 • 21

  Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 202-00055/10)

  Ponència conjunta

  Debat de totalitat.

 • 22

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors (Tram. 261-00002/10)

  Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

  Debat i votació del dictamen de la comissió.

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la reconfiguració del mapa comunicatiu (Tram. 300-00180/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 72)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Tram. 300-00186/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 73)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei orgànica per la qual es fa efectiva l'abdicació de Sa Majestat el Rei Joan Carles I de Borbó (Tram. 300-00182/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 72)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'economia del tercer sector (Tram. 300-00183/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 72)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la viabilitat i l'estabilitat de les entitats socials (Tram. 300-00181/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 72)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la situació actual del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00184/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 73)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la violència que generen els grups radicals i els organitzats (Tram. 300-00185/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 73)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (Tram. 302-00168/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 330, 12)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d'inestabilitat i paràlisi política (Tram. 302-00172/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 330, 16)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d'inserció i les famílies sense ingressos (Tram. 302-00167/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 330, 11)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura seguretat social catalana (Tram. 302-00171/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 330, 14)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 302-00173/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 330, 17)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'actuació i el cessament del director general de la Policia (Tram. 302-00170/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 330, 13)

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00188/10)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00187/10)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00185/10)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00186/10)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00189/10)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00183/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00184/10)

  Substanciació.