Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 28 de maig de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la continuïtat de les emissions dels canals de Televisió de Catalunya (Tram. 310-00303/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos acordats en l'àmbit de la salut (Tram. 310-00304/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació (Tram. 310-00309/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'empresa Robert Bosch, de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) (Tram. 310-00308/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el director general de la Policia (Tram. 310-00300/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'habitatge social i els desnonaments (Tram. 310-00301/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la internacionalització de la indústria i l'economia (Tram. 310-00305/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la representació catalana al Consell d'Europa en matèria d'educació (Tram. 310-00306/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla per al dret a l'habitatge (Tram. 310-00307/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preparatius per a convocar el referèndum (Tram. 310-00310/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya electoral de les eleccions al Parlament Europeu (Tram. 310-00311/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió, l'explotació i l'anàlisi de les dades i la informació sanitària del sistema de salut (Tram. 310-00302/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 20

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 21

  Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 200-00008/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 141, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 17; informe: BOPC, 289, 3; dictamen: BOPC, 296, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 321, 8; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 324, 3)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la situació d'inestabilitat i paràlisi política (Tram. 300-00175/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 103)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d'inserció i les famílies sense ingressos (Tram. 300-00177/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 104)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la futura seguretat social catalana (Tram. 300-00178/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 104)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (Tram. 300-00176/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 103)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 300-00179/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 104)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre l'actuació i el cessament del director general de la Policia (Tram. 300-00174/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 103)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament rural (Tram. 302-00161/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 11)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva (Tram. 302-00162/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 12)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat dels centres penitenciaris (Tram. 302-00163/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 13)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a l'obertura de nous centres penitenciaris (Tram. 302-00164/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 14)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la justícia i el model penitenciari (Tram. 302-00166/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 16)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política tributària i econòmica del Govern de l'Estat (Tram. 302-00165/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 318, 15)

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00180/10)

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00179/10)

  Substanciació.

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00178/10)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00182/10)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00176/10)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00177/10)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00181/10)

  Substanciació.