Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 7 de maig de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de la fàbrica de Torraspapel de Sarrià de Ter (Gironès) (Tram. 310-00293/10)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i el règim lingüístic a l'ensenyament (Tram. 310-00294/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la possible vulneració del dret de vaga dels treballadors de Panrico (Tram. 310-00290/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'activitat cultural de la diada de Sant Jordi (Tram. 310-00295/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la voluntat del Govern de l'Estat de recentralitzar les competències en matèria d'adopció internacional (Tram. 310-00296/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nivell d'internacionalització del sistema català d'universitats i recerca (Tram. 310-00297/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos per al 2014 (Tram. 310-00288/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector turístic (Tram. 310-00289/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir l'accés als nous medicaments antivirals per al tractament de l'hepatitis (Tram. 310-00291/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir el bilingüisme en el sistema educatiu (Tram. 310-00298/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a mantenir i promoure el patrimoni cultural (Tram. 310-00299/10)

  Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Enquesta de població activa (Tram. 310-00292/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00022/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00050/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup Mixt

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 183, 31)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament rural (Tram. 300-00169/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 26)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la política tributària i econòmica del Govern de l'Estat (Tram. 300-00170/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 27)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a l'obertura de nous centres penitenciaris (Tram. 300-00168/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 26)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre l'estat dels centres penitenciaris (Tram. 300-00172/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 27)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la justícia i el model penitenciari (Tram. 300-00171/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 27)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva (Tram. 300-00173/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 27)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència (Tram. 302-00154/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 311, 23)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nou model d'ordre públic (Tram. 302-00155/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 311, 23)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les competències de la Generalitat en matèria de relacions internacionals (Tram. 302-00156/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 311, 24)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reorientació i l'impuls de la cooperació catalana (Tram. 302-00157/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 311, 25)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de la Llei de barris (Tram. 302-00158/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 311, 26)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'economia social i solidària (Tram. 302-00159/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 311, 27)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 302-00160/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 311, 28)

 • 35

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00050/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 183, 31)

 • 36

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia (Tram. 401-00014/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00171/10)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00172/10)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00173/10)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00174/10)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00169/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00170/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00175/10)

  Substanciació.