Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 24 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'escola inclusiva (Tram. 310-00286/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de reinserció del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Tram. 310-00287/10)

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el darrer informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Tram. 310-00279/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pas de la línia de molt alta tensió per Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) (Tram. 310-00280/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els processos de selecció del Departament de Cultura (Tram. 310-00281/10)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de consells de seguretat a la llar de la Direcció General per a la Immigració (Tram. 310-00282/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la promoció de l'economia social i cooperativa (Tram. 310-00276/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de trasplantaments (Tram. 310-00277/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels purins (Tram. 310-00278/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atorgament de beques de menjador (Tram. 310-00283/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures ferroviàries entre Vila-seca i Vandellòs (Tram. 310-00284/10)

  Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llicències audiovisuals atorgades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 310-00285/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00021/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 22

  Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 200-00015/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 247, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 286, 14)

 • 23

  Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació (Tram. 200-00017/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 272, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 304, 20)

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 202-00037/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 101, 23)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la reorientació i l'impuls de la cooperació catalana (Tram. 300-00164/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les competències de la Generalitat en matèria de relacions internacionals (Tram. 300-00166/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 300-00161/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 40)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre l'economia social i solidària (Tram. 300-00162/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 40)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de la Llei de barris (Tram. 300-00165/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre el nou model d'ordre públic (Tram. 300-00167/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 42)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència (Tram. 300-00163/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures metropolitanes (Tram. 302-00149/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 303, 15)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de l'Ebre (Tram. 302-00151/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 303, 16)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures viàries per al desenvolupament econòmic (Tram. 302-00152/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 303, 18)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política lingüística i sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 302-00148/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 303, 14)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una resolució del Departament d'Ensenyament del 14 de març de 2014 i les darreres sentències judicials sobre ensenyament (Tram. 302-00150/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 303, 15)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de les persones amb més dificultats (Tram. 302-00153/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 303, 18)

 • 38

  Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 200-00015/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 247, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 286, 14)

 • 39

  Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 202-00037/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 101, 23)

 • 40

  Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació (Tram. 200-00017/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 272, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 304, 20)

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00165/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00168/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00164/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00162/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00167/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00166/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00163/10)

  Substanciació.