Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les raons de la carta de la vicepresidenta del Govern als alcaldes amb relació a l'organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya (Tram. 310-00274/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres dades de la desocupació (Tram. 310-00275/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proliferació de plataformes privades de lloguer d'apartaments turístics, d'habitatges d'ús turístic i d'habitacions en domicilis particulars (Tram. 310-00269/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Saló Alimentària 2014 (Tram. 310-00270/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a situar les empreses culturals i creatives en primera línia de la innovació, la tecnologia i el món digital (Tram. 310-00271/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model per a sortir de la crisi i sobre les previsions de creixement econòmic i creació d'ocupació (Tram. 310-00264/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats i sobre l'impuls de les mesures acordades (Tram. 310-00272/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions i els protocols desenvolupats arran de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00273/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge (Tram. 310-00265/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dèficit públic del 2013 (Tram. 310-00266/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'accés del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya a bases de dades sense autorització legal (Tram. 310-00267/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en les assignacions als hospitals i a l'activitat concertada (Tram. 310-00268/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 20

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2013 (Tram. 360-00011/10)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 263, 3)

 • 21

  Projecte de llei del voluntariat (Tram. 200-00013/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 228, 5)

 • 22

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 200-00016/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 268, 35; esmenes a la totalitat: BOPC, 297, 18)

 • 23

  Proposició de llei de creació d'impostos ambientals (Tram. 202-00019/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 42)

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Tram. 202-00051/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 228, 30)

 • 25

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de la transició cap a la reforma horària (Tram. 252-00013/10)

  Tots els grups parlamentaris

  Debat i votació.

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures metropolitanes (Tram. 300-00155/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 46)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de l'Ebre (Tram. 300-00157/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 47)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures viàries per al desenvolupament econòmic (Tram. 300-00160/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 47)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre una resolució del Departament d'Ensenyament del 14 de març de 2014 i les darreres sentències judicials sobre ensenyament (Tram. 300-00158/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 47)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de les persones amb més dificultats (Tram. 300-00159/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 47)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la política lingüística i sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 300-00156/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 46)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats d'escolarització i d'equipaments educatius (Tram. 302-00141/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 295, 6)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions per a potenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona Mobile World Capital (Tram. 302-00142/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 295, 7)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari (Tram. 302-00143/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 295, 8)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir l'ordre públic, la seguretat ciutadana i les institucions de govern davant possibles mobilitzacions massives (Tram. 302-00144/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 295, 9)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític de Catalunya (Tram. 302-00145/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 295, 10)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris d'elaboració i difusió de les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió (Tram. 302-00147/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 295, 12)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (Tram. 302-00146/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 295, 11)

 • 39

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 200-00016/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 268, 35; esmenes a la totalitat: BOPC, 297, 18)

 • 40

  Proposició de llei de creació d'impostos ambientals (Tram. 202-00019/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 42)

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00157/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00158/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00160/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00155/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00159/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00156/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00161/10)

  Substanciació.