Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 26 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat dels serveis penitenciaris (Tram. 310-00261/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la politització del sistema educatiu (Tram. 310-00262/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat dels boscos i la prevenció d'incendis (Tram. 310-00254/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions necessàries a les Gavarres des de les nevades del 2010 (Tram. 310-00258/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'increment dels casos de violència de gènere (Tram. 310-00259/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dualitat entre l'escola pública i l'escola privada concertada (Tram. 310-00263/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d'espera i el col·lapse dels serveis d'urgències (Tram. 310-00260/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en funcionament del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona i de Girona (Tram. 310-00255/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'objectiu de l'impost als operadors de comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual i la difusió cultural digital (Tram. 310-00256/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions amb relació a l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 310-00257/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació a l'informe de la Comissió d'Experts per a la Reforma del Sistema Tributari Espanyol (Tram. 310-00252/10)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la continuïtat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 310-00253/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 200-00001/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (informe: BOPC, 238, 3; dictamen: BOPC, 245, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 274, 32)

 • 21

  Procediment per a elegir els diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya (Tram. 271-00002/10)

  Grups parlamentaris

  Designació dels diputats.

 • 22

  Projecte de llei pel qual s'aproven determinades mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya dels anys 2013 i 2014 (Tram. 200-00018/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 285, 6)

 • 23

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 202-00009/10)

  Comissió Promotora

  Debat de totalitat.

  (: BOPC, 43, 142)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre els criteris d'elaboració i difusió de les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió (Tram. 300-00154/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 59)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític de Catalunya (Tram. 300-00152/10)

  Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 58)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les accions per a potenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona Mobile World Capital (Tram. 300-00151/10)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 58)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari (Tram. 300-00148/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 57)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les necessitats d'escolarització i d'equipaments educatius (Tram. 300-00149/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 58)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (Tram. 300-00150/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 58)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir l'ordre públic, la seguretat ciutadana i les institucions de govern davant possibles mobilitzacions massives (Tram. 300-00153/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 59)

 • 31

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de l'Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Tram. 212-00004/10 i 212-00007/10)

  G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57446 i 59009), Grup Parlamentari Socialista i G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57792 i 58813) i G. P. de Convergència i Unió (reg. 58385 i 58816)

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (Propostes de resolució: BOPC, 274, 19; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 274, 42; Propostes de resolució: BOPC, 281, 89; Propostes de resolució: BOPC, 285, 18)

 • 32

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 284-00012/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 288, 5)

 • 33

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona (Tram. 284-00013/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 286, 36)

 • 34

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat de Girona (Tram. 284-00014/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 286, 37)

 • 35

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat de Lleida (Tram. 284-00015/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 286, 37)

 • 36

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 284-00016/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 286, 37)

 • 37

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Tram. 284-00017/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 286, 38)

 • 38

  Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 284-00018/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 286, 38; Proposta de candidats: BOPC, 288, 6)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00139/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 285, 26)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa al cèntim sanitari (Tram. 302-00140/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 285, 29)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector agroalimentari i el problema dels purins (Tram. 302-00134/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 285, 20)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desmembrament de l'Institut Català de la Salut (Tram. 302-00135/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 285, 21)

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic (Tram. 302-00136/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 285, 22)

 • 44

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'esborrany del decret de plantilles i de provisió de places de docents (Tram. 302-00137/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 285, 23)

 • 45

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions i els mitjans necessaris per al compliment de les funcions dels mossos d'esquadra i els bombers (Tram. 302-00138/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 285, 24)

 • 46

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de l'Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Tram. 212-00007/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (Propostes de resolució: BOPC, 274, 19; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 274, 42; Propostes de resolució: BOPC, 281, 89; Propostes de resolució: BOPC, 285, 18)

 • 47

  Minut de silenci per la mort d'Adolfo Suárez González, expresident del Govern de l'Estat (Tram. 401-00013/10)

  Presidència del Parlament

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00153/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00151/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00150/10)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00148/10)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00152/10)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00149/10)

  Substanciació.

 • 54

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00154/10)

  Substanciació.