Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 12 de març de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes davant l'aprovació del Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 310-00246/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del primer any d'implantació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 310-00247/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la constitució d'un ens de gestió dels centres sanitaris de dependència pública a Lleida (Tram. 310-00248/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de les exportacions (Tram. 310-00249/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions en els barris de les ciutats catalanes (Tram. 310-00250/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les noves convocatòries per al Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 310-00244/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reformes del Govern de l'Estat en l'àmbit de la justícia i sobre la situació de la justícia a Catalunya (Tram. 310-00245/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (Tram. 310-00251/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades pressupostàries en les escoles de música (Tram. 310-00240/10)

  Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aprovació del Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 310-00241/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 310-00242/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regulació dels clubs de cànnabis (Tram. 310-00243/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00142/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00141/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00143/10)

  Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00147/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00144/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00145/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00146/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats (Tram. 255-00006/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el sector agroalimentari i el problema dels purins (Tram. 300-00141/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 44)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el desmembrament de l'Institut Català de la Salut (Tram. 300-00142/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 44)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00143/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 44)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic (Tram. 300-00144/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 44)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les condicions i els mitjans necessaris per al compliment de les funcions dels mossos d'esquadra i els bombers (Tram. 300-00145/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 45)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'esborrany del decret de plantilles i de provisió de places de docents (Tram. 300-00146/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 45)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa al cèntim sanitari (Tram. 300-00147/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 45)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00128/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 274, 21)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació (Tram. 302-00133/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 274, 26)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic (Tram. 302-00129/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 274, 22)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'energia (Tram. 302-00130/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 274, 23)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (Tram. 302-00131/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 274, 24)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retallades en les polítiques de suport a la família (Tram. 302-00132/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 274, 25)

 • 34

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de l'Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sector elèctric (Tram. 212-00009/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57447), G. P. de Convergència i Unió (reg. 57690) i G. P. Socialista i G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57791)

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (Propostes de resolució: BOPC, 274, 20; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 274, 92; Propostes de resolució: BOPC, 279, 12)

 • 35

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en commemoració del Dia Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme (Tram. 401-00012/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.