Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 26 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'alliberament del peatge de l'autopista AP-2 entre Lleida i Tarragona (Tram. 310-00229/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el català a l'escola i el plurilingüisme (Tram. 310-00230/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les plantes de tractament de purins (Tram. 310-00231/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir els mitjans necessaris per al compliment de les funcions dels mossos d'esquadra i els bombers (Tram. 310-00233/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de l'acció exterior (Tram. 310-00234/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius i les actuacions del Pla interdepartamental de salut pública (Tram. 310-00237/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a millorar el finançament del sistema de transport públic (Tram. 310-00238/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament del Programa de doctorats industrials (Tram. 310-00239/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels acords adoptats en el debat general sobre la situació de la joventut (Tram. 310-00235/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en funcionament de l'estació de metro Ernest Lluch, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 310-00236/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Natural del Cap de Creus (Tram. 310-00228/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les declaracions d'empresaris a favor de la unió i la convivència a Catalunya (Tram. 310-00232/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el dia 26 de febrer, a les 10.00 h.)

 • 21

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00020/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 22

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2014 (Tram. 231-00002/10)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 23

  Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Tram. 200-00014/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 228, 15; esmenes a la totalitat: BOPC, 271, 6)

 • 24

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00033/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 53)

 • 25

  Proposició de llei del protectorat de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00041/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 115, 35)

 • 26

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de l'Estat 20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (Tram. 212-00002/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 56279 i 56335) i G. P. de Convergència i Unió (reg. 56300).

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 266, 20; Propostes de resolució: BOPC, 268, 65)

 • 27

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (Tram. 212-00003/10 i 212-00005/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 56280 i 56320), G. P. de Convergència i Unió (reg. 56301) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 56363)

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 266, 20; Propostes de resolució: BOPC, 268, 66)

 • 28

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2011 (Tram. 257-00002/10)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Aquest punt es debatrà el 27 de febrer, a les 10 del matí.)

  (Compte General: BOPC, 219, 3; dictamen: BOPC, 257, 53)

 • 29

  Procediment per a elegir un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00001/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00135/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 70)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre l'increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic (Tram. 300-00137/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 71)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre l'energia (Tram. 300-00136/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 70)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre la política energètica (Tram. 300-00138/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 71)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre les retallades en les polítiques de suport a la família (Tram. 300-00140/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 71)

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació (Tram. 300-00139/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 71)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llicència esportiva única (Tram. 302-00122/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 266, 20)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la singularitat d'Aran (Tram. 302-00123/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 266, 21)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra el frau fiscal (Tram. 302-00124/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 266, 22)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural (Tram. 302-00125/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 266, 23)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes amb relació a l'increment del tipus impositiu de l'impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 10% al 21% (Tram. 302-00126/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 266, 24)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnutrició infantils (Tram. 302-00127/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 266, 25)

 • 42

  Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Tram. 200-00014/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 228, 15; esmenes a la totalitat: BOPC, 271, 6)

 • 43

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00033/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 53)

 • 44

  Proposició de llei del protectorat de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00041/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 115, 35)

 • 45

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (Tram. 212-00005/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 266, 20; Propostes de resolució: BOPC, 268, 66)

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00137/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00138/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00140/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00136/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00134/10)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00135/10)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00139/10)

  Substanciació.