Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 18 de desembre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat del Govern de l'Estat (Tram. 310-00199/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 310-00200/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania (Tram. 310-00192/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els perceptors de la renda mínima d'inserció (Tram. 310-00193/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei del voluntariat (Tram. 310-00194/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures ferroviàries d'alta velocitat (Tram. 310-00195/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'elaboració d'un cens electoral (Tram. 310-00203/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les gestions per a assegurar el futur de l'empresa Alstom (Tram. 310-00196/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de detecció d'infants en risc de malnutrició (Tram. 310-00197/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a combatre la desocupació i la precarietat laboral (Tram. 310-00198/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment d'una sentència del Tribunal Suprem relativa a la llengua en què els alumnes d'educació infantil han de rebre l'ensenyament (Tram. 310-00201/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 310-00202/10)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 21

  Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 200-00005/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 119, 26)

 • 22

  Proposició de llei de regulació de les àrees de promoció de l'economia urbana (Tram. 202-00045/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 127, 33)

 • 23

  Informe de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 260-00001/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Debat i votació de les conclusions.

 • 24

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 200-00010/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 180, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 192, 3; dictamen: BOPC, 214, 3)

 • 25

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 200-00011/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 181, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 189, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 196, 4; informe: BOPC, 213, 145; dictamen: BOPC, 215, 3)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 300-00116/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 34)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones amb dependència (Tram. 300-00118/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 34)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció als infants i adolescents tutelats (Tram. 300-00121/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 35)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la utilització de l'escola com a eina de construcció nacional (Tram. 300-00119/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 34)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació (Tram. 300-00120/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 35)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la salut mental (Tram. 300-00117/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 34)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància (Tram. 302-00103/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 16)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els programes de prevenció de la violència masclista i les relacions abusives entre els joves (Tram. 302-00105/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 18)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de funció pública i els processos de selecció de personal (Tram. 302-00104/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 17)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de les recomanacions de l'informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013 (Tram. 302-00107/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 20)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de cooperació (Tram. 302-00106/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 19)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Centre d'Història Contemporània de Catalunya (Tram. 302-00108/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 22)

 • 38

  Proposició de llei de regulació de les àrees de promoció de l'economia urbana (Tram. 202-00045/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 127, 33)

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00114/10)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00115/10)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00116/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00118/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00119/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00113/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00117/10)

  Substanciació.

Nota: * els punts 6 i 7 es debatran el dijous 19 de desembre, a partir de les 9 hores.