Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de desembre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb els Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00189/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els equipaments penitenciaris (Tram. 310-00190/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la possible apropiació de competències de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per part de l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 310-00191/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'encariment de l'electricitat (Tram. 310-00184/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les privatitzacions i concessions previstes en els pressupostos del 2014 (Tram. 310-00185/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'anunci de venda de patrimoni públic amb relació a l'Incasòl (Tram. 310-00181/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les necessitats de mobilitat del Vallès Occidental (Tram. 310-00182/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres mesures adoptades amb relació a l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 310-00183/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desenvolupament del Pla Serra Húnter (Tram. 310-00186/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'increment del coneixement del català (Tram. 310-00187/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió de l'Estat de modificar les dotacions destinades a formació per a les microempreses (Tram. 310-00188/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la necessitat d'arribar a un pacte que garanteixi la sostenibilitat del sistema de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 310-00179/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics i els concursos de trasllat (Tram. 310-00180/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 21

  Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 200-00006/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 127, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 16)

 • 22

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 200-00009/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 141, 37; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 24)

 • 23

  Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural (Tram. 202-00006/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 9, 72)

 • 24

  Proposició de llei de lluita contra la morositat en l'àmbit de la Generalitat (Tram. 202-00043/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 115, 46)

 • 25

  Procediment per a elegir dos membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (Tram. 284-00016/09)

  Candidatures presentades d'acord amb l'article 77 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 203, 6)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la infància (Tram. 300-00112/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 50)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els programes de prevenció de la violència masclista i les relacions abusives entre els joves (Tram. 300-00114/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 51)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre el model de funció pública i els processos de selecció de personal (Tram. 300-00111/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 50)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les recomanacions de l'informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013 (Tram. 300-00113/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 51)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de cooperació (Tram. 300-00110/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 50)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre el Centre d'Història Contemporània de Catalunya (Tram. 300-00115/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 51)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions econòmiques i financeres amb l'Estat (Tram. 302-00099/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 203, 17)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la promoció turística de Catalunya (Tram. 302-00100/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 203, 17)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica (Tram. 302-00102/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 203, 19)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva (Tram. 302-00096/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 203, 14)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d'un referèndum sobre la secessió de Catalunya sense l'autorització del Govern de l'Estat i de les Corts Generals (Tram. 302-00097/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 203, 16)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat pública (Tram. 302-00098/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 203, 16)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l'habitatge i el reallotjament de famílies desnonades (Tram. 302-00101/10)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 203, 18)

 • 39

  Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 200-00006/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 127, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 16)

 • 40

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 200-00009/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 141, 37; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 24)

 • 41

  Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural (Tram. 202-00006/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 9, 72)

 • 42

  Proposició de llei de lluita contra la morositat en l'àmbit de la Generalitat (Tram. 202-00043/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 115, 46)

 • 43

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del setanta-cinquè aniversari de l'ONCE i el vint-i-cinquè de la Fundació ONCE (Tram. 401-00010/10)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00111/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00110/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00108/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00112/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00109/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00106/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00107/10)

  Substanciació.