Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 de novembre de 2013
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes amb relació a la destrucció d'ocupació a les comarques de Lleida (Tram. 310-00168/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per al foment i l'ús de les llengües estrangeres en l'àmbit de l'ensenyament (Tram. 310-00172/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la línia d'alta tensió Escatrón - la Secuita (Tram. 310-00173/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes de la fauna salvatge en les explotacions agràries (Tram. 310-00174/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 310-00175/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les beques de menjador (Tram. 310-00176/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les sentències que obliguen a retornar les pagues extraordinàries als funcionaris de l'Administració de justícia (Tram. 310-00169/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'adequació de les beques de menjador a les necessitats reals (Tram. 310-00170/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el risc de pèrdua dels ajuts del Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (Feader) (Tram. 310-00171/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la venda d'habitatges públics de la Generalitat (Tram. 310-00177/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la politització de l'educació pública (Tram. 310-00178/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 19

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 20

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 200-00010/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte.

  (Text presentat: BOPC, 180, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 192, 3)

 • 21

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 200-00011/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 181, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 189, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 196, 4)

 • 22

  Decret llei 5/2013, del 22 d'octubre, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00008/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 23

  Decret llei 4/2013, del 22 d'octubre, pel qual s'autoritza l'Institut Català de Finances a constituir una societat anònima perquè actuï com a entitat de crèdit i es modifiquen determinats preceptes del text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre (Tram. 203-00009/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les relacions econòmiques i financeres amb l'Estat (Tram. 300-00108/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 190, 51)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica (Tram. 300-00107/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 190, 51)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la promoció turística de Catalunya (Tram. 300-00109/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 190, 51)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l'habitatge i el reallotjament de famílies desnonades (Tram. 300-00103/10)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 190, 50)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva (Tram. 300-00104/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 190, 50)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d'un referèndum sobre la secessió de Catalunya sense l'autorització del Govern de l'Estat i de les Corts Generals (Tram. 300-00106/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 190, 51)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat pública (Tram. 300-00105/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 190, 50)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte Castor d'emmagatzematge de gas (Tram. 302-00090/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 13)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut i les relacions amb els proveïdors del sistema sanitari (Tram. 302-00091/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 14)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política cultural (Tram. 302-00092/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 15)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2013 (Tram. 302-00093/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 16)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d'inserció (Tram. 302-00094/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 16)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fomentar la creació i la consolidació d'empreses (Tram. 302-00095/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 18)

 • 37

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 200-00010/10)

  Govern de la Generalitat

  .

  (Text presentat: BOPC, 180, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 192, 3)

 • 38

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 200-00011/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 181, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 189, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 196, 4)

 • 39

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del dia internacional per a l'eliminació de la violència masclista (Tram. 401-00009/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00105/10)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00103/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00101/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00102/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00099/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00100/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00104/10)

  Substanciació.