Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atorgament del tercer grau penitenciari a dos expresidents de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 310-00120/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats legislatives en matèria d'ocupació (Tram. 310-00130/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat (Tram. 310-00131/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat del 2013 i del 2014 (Tram. 310-00122/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes davant l'extinció de convenis a causa de la reforma laboral (Tram. 310-00126/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la distribució dels recursos de la política agrària comuna (Tram. 310-00127/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de l'Hospital de Viladecans (Tram. 310-00123/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a millorar el nivell d'anglès als centres docents (Tram. 310-00124/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a garantir l'alimentació i la igualtat d'oportunitats en el lleure dels infants (Tram. 310-00125/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici de les obres d'adaptació dels accessos de l'estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro (Tram. 310-00128/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de canvi de grau penitenciari dels antics gestors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 310-00129/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de direcció del president i del vicepresident de Transports Metropolitans de Barcelona (Tram. 310-00121/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 20

  Declaració del Parlament de Catalunya d'adhesió a la Declaració universal sobre els arxius (Tram. 401-00006/10)

  Grups parlamentaris

  Substanciació.

 • 21

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 22

  Decret llei 3/2013, del 25 de juny, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia a Catalunya (Tram. 203-00007/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 23

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Tram. 202-00021/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 19)

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Tram. 202-00027/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 43, 24)

 • 25

  Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup Mixt

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 83, 25)

 • 26

  Procediment per a elegir tres síndics de la Sindicatura de Comptes (Tram. 282-00001/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 121, 6)

 • 27

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona (Tram. 284-00007/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 119, 43)

 • 28

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Girona (Tram. 284-00008/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 119, 43)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius (Tram. 300-00077/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 97)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017 (Tram. 300-00079/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 97)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques de la memòria (Tram. 300-00075/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 96)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals (Tram. 300-00080/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 97)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre la cultura (Tram. 300-00081/10)

  Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 98)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del tipus impositiu en l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 300-00074/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 96)

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre les accions que emprendrà amb motiu de l'aprovació del Pla hidrològic de l'Ebre per part de l'Estat (Tram. 300-00078/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 97)

 • 36

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Tram. 300-00076/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 96)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocultació o dissimulació del rostre en l'espai públic i les mesures que s'han d'adoptar en matèria de seguretat pública (Tram. 302-00062/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 118, 19)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de prevenció d'incendis (Tram. 302-00067/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 118, 23)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l'ensenyament universitari (Tram. 302-00063/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 118, 20)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions i les garanties del projecte BCN World (Tram. 302-00064/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 118, 21)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la proposta del Govern de l'Estat de reforma de l'Administració pública (Tram. 302-00065/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 118, 21)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de l'Administració pública i del sector públic (Tram. 302-00066/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 118, 22)

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la infància (Tram. 302-00068/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 118, 24)

 • 44

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Tram. 202-00021/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 19)

 • 45

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Tram. 202-00027/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 43, 24)

 • 46

  Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 83, 25)

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00075/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00077/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00074/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00073/10)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00076/10)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00071/10)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00072/10)

  Substanciació.