Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 3 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les taxes i beques universitàries per al curs 2013-2014 (Tram. 310-00113/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al sector de la fruita seca (Tram. 310-00114/10)

  Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'ensenyament superior de música (Tram. 310-00110/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'exhibició de banderes estelades en alguns centres escolars públics (Tram. 310-00109/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció dels instruments creats amb relació a l'objectiu de celebrar una consulta sobre el futur de Catalunya (Tram. 310-00111/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació davant la situació d'emergència creada a Aran i el Pallars Sobirà (Tram. 310-00112/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la inaplicació de convenis de l'article 82.3 modificat pel Reial decret 5/2013 (Tram. 310-00115/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'adaptació dels accessos a l'estació Just Oliveras de la línia 1 del metro (Tram. 310-00116/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conseqüències per a les institucions de la reforma recentralitzadora anunciada pel Govern de l'Estat (Tram. 310-00117/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inundacions a Aran i el Pallars (Tram. 310-00108/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades per a evitar l'exhibició de símbols independentistes a les escoles públiques (Tram. 310-00118/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'import del deute amb els ens locals i les diputacions (Tram. 310-00119/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00017/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Projecte de llei del tipus de gravamen aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles (Tram. 200-00004/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 110, 6)

 • 22

  Proposició de llei de reforma de l'impost de successions i donacions (Tram. 202-00020/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 50)

 • 23

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 270-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 88)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocultació o dissimulació del rostre en l'espai públic i les mesures que s'han d'adoptar en matèria de seguretat pública (Tram. 300-00068/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 62)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre l'estat de la llengua catalana i el seu ús social, mediàtic i científic (Tram. 300-00070/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 63)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'actuació en resposta a les grans riuades que han afectat la Val d'Aran i el Pallars Sobirà (Tram. 300-00069/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 63)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l'Administració pública i del sector públic (Tram. 300-00066/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 62)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la proposta del Govern de l'Estat de reforma de l'Administració pública (Tram. 300-00073/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 64)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les condicions i les garanties del projecte BCN World (Tram. 300-00065/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 62)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'ensenyament universitari (Tram. 300-00067/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 62)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la infància (Tram. 300-00072/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 63)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la política de prevenció d'incendis (Tram. 300-00071/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 63)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil (Tram. 302-00055/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 110, 12)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil i les beques de menjador (Tram. 302-00056/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 110, 14)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d'impagament amb les entitats del tercer sector (Tram. 302-00058/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 110, 15)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 302-00057/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 110, 15)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'adoptar mesures per a reordenar el model econòmic (Tram. 302-00061/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 110, 18)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 302-00059/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 110, 16)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius (Tram. 302-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 110, 17)

 • 40

  Proposició de llei de reforma de l'impost de successions i donacions (Tram. 202-00020/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 50)

 • 41

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 270-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 88)

 • 42

  Proposta de resolució sobre la composició de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir, creada per la Resolució 125/X del Parlament de Catalunya (Tram. 252-00012/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Debat i votació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00069/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00065/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00070/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00064/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00068/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00067/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00066/10)

  Substanciació.