Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 19 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el simpòsium "Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)" (Tram. 310-00100/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 310-00103/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre (Tram. 310-00107/10)

  J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 310-00098/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les circumstàncies de la detenció d'un periodista (Tram. 310-00099/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació i les perspectives del Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 310-00101/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la funció pública (Tram. 310-00102/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'enfocament interdepartamental de la salut (Tram. 310-00104/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport a les entitats socials de lluita contra la pobresa (Tram. 310-00105/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració de l'obertura d'un centre d'innovació de la multinacional Menshen a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 310-00106/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte BCN World (Tram. 310-00096/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el simpòsium "Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)" (Tram. 310-00097/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00016/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 202-00012/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 8)

 • 22

  Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 202-00025/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 25)

 • 23

  Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00032/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 32)

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge (Tram. 202-00031/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 63, 16)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil (Tram. 300-00058/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 79)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la situació d'impagament amb les entitats del tercer sector (Tram. 300-00064/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 81)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'adoptar mesures per a reordenar el model econòmic (Tram. 300-00060/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 80)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 300-00063/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 80)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 300-00062/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 80)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius (Tram. 300-00061/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 80)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil i les beques de menjador (Tram. 300-00059/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 79)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives del sector turístic (Tram. 302-00048/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 100, 18)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial i el model productiu (Tram. 302-00054/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 100, 25)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aconfessionalitat dels actes i els serveis públics (Tram. 302-00049/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 100, 19)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de protecció a les famílies (Tram. 302-00050/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 100, 21)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model dels col·legis professionals (Tram. 302-00051/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 100, 22)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política cultural (Tram. 302-00052/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 100, 22)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la modificació de l'impost de successions i donacions i la política fiscal i pressupostària (Tram. 302-00053/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 100, 24)

 • 39

  Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 202-00012/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 8)

 • 40

  Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 202-00025/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 25)

 • 41

  Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00032/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 32)

 • 42

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge (Tram. 202-00031/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 63, 16)

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00062/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00058/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00063/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00060/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00057/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00059/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00061/10)

  Substanciació.