Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 5 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sector farmacèutic (Tram. 310-00090/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels menjadors escolars (Tram. 310-00091/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Tram. 310-00084/10)

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat en el món rural (Tram. 310-00085/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació educativa per al curs 2013-2014 (Tram. 310-00087/10)

  Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 310-00095/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya d'incendis de l'estiu (Tram. 310-00088/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la introducció de millores en la situació dels treballadors del sector públic (Tram. 310-00089/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra imputats per actuacions policials (Tram. 310-00086/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 310-00092/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la identificació de les persones en les concentracions de masses a la via pública (Tram. 310-00093/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració de les dades de l'atur registrat (Tram. 310-00094/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2013 (Tram. 231-00001/10)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 21

  Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 200-00003/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 59, 28)

 • 22

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2010 (Tram. 257-00001/10)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 48, 3; dictamen: BOPC, 93, 88)

 • 23

  Proposta de resolució de creació d'una comissió de polítiques de lluita contra la desocupació (Tram. 252-00011/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de l'aprovació de la disposició addicional segona de la Llei de l'Estat de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges (Tram. 300-00054/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 91)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre l'aconfessionalitat dels actes i els serveis públics (Tram. 300-00053/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 91)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la modificació de l'impost de successions i donacions i la política fiscal i pressupostària (Tram. 300-00050/10)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 90)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els resultats de les balances fiscals (Tram. 300-00056/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 92)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre el model dels col·legis professionals (Tram. 300-00055/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 92)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la política cultural (Tram. 300-00049/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 90)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de protecció a les famílies (Tram. 300-00057/10)

  Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 92)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i el model productiu (Tram. 300-00051/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 91)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre les perspectives del sector turístic (Tram. 300-00052/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 91)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional (Tram. 302-00042/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 92, 10)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls d'un contracte programa que garanteixi l'estat del benestar i la recuperació del nivell dels serveis bàsics fonamentals (Tram. 302-00043/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 92, 11)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a millorar la situació de la justícia i els centres penitenciaris (Tram. 302-00044/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 92, 12)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de col·lapse provocada per la supressió de places de jutges substituts (Tram. 302-00046/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 92, 14)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció i extinció d'incendis (Tram. 302-00045/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 92, 13)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d'immigració (Tram. 302-00047/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 92, 15)

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00056/10)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00054/10)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00055/10)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00051/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00053/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00052/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00050/10)

  Substanciació.