Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb els agents socials (Tram. 310-00082/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els costos derivats del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Tram. 310-00083/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos del 2013 (Tram. 310-00080/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el consorci recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 310-00081/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'homenatge a la División Azul tributat per la delegada del Govern espanyol (Tram. 310-00079/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la decisió de diversos ajuntaments d'ingressar els tributs estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 310-00072/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la contribució del Pla de màrqueting turístic de l'Agència Catalana de Turisme al desenvolupament del sector (Tram. 310-00076/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades i previstes davant les prospeccions d'urani a l'Anoia (Tram. 310-00077/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs a la llengua i la cultura catalanes (Tram. 310-00078/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte BCN World (Tram. 310-00073/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades del Govern de l'Estat en matèria de dependència (Tram. 310-00074/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballs del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Tram. 310-00075/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00015/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre (Tram. 202-00024/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 20)

 • 22

  Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 202-00029/10)

  Text elaborat per la Ponència

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 23

  Procediment per a elegir dos membres del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 284-00006/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 3)

 • 24

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 284-00009/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 83, 36)

 • 25

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 284-00011/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 3)

 • 26

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona (Tram. 284-00012/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 83, 36)

 • 27

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Lleida (Tram. 284-00013/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 83, 36)

 • 28

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Tram. 284-00014/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 83, 37)

 • 29

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 284-00015/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 4)

 • 30

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Girona (Tram. 284-00021/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 4)

 • 31

  Procediment per a elegir un vocal o una vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya (Tram. 284-00001/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 4)

 • 32

  Procediment per a elegir tretze membres del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya (Tram. 284-00002/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 5)

 • 33

  Procediment per a elegir el vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Museus de Catalunya (Tram. 284-00003/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 6)

 • 34

  Procediment per a elegir set vocals del Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Tram. 284-00004/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 6)

 • 35

  Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació (Tram. 284-00005/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 8)

 • 36

  Procediment per a elegir set membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic (Tram. 284-00006/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 87, 9)

 • 37

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció i extinció d'incendis (Tram. 300-00046/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 72)

 • 38

  Interpel·lació al Govern sobre la internacionalització dels sectors agroalimentari, pesquer i forestal (Tram. 300-00047/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 72)

 • 39

  Interpel·lació al Govern sobre la transformació de l'Administració pública en estructura d'estat (Tram. 300-00045/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 72)

 • 40

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls d'un contracte programa que garanteixi l'estat del benestar i la recuperació del nivell dels serveis bàsics fonamentals (Tram. 300-00043/10)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 71)

 • 41

  Interpel·lació al Govern sobre la política d'immigració (Tram. 300-00048/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 73)

 • 42

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de col·lapse provocada per la supressió de places de jutges substituts (Tram. 300-00044/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 72)

 • 43

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a millorar la situació de la justícia i els centres penitenciaris (Tram. 300-00041/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 71)

 • 44

  Interpel·lació al Govern sobre la formació professional (Tram. 300-00042/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 71)

 • 45

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'exercici de l'autogovern del poble aranès (Tram. 302-00036/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 23)

 • 46

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs (Tram. 302-00037/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 24)

 • 47

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reformulació de l'Institut Català de la Salut (Tram. 302-00039/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 27)

 • 48

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de les resolucions judicials sobre el bilingüisme en el sistema educatiu (Tram. 302-00034/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 22)

 • 49

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures (Tram. 302-00035/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 22)

 • 50

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atur i les mesures per a fomentar l'ocupació (Tram. 302-00038/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 25)

 • 51

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés per a constituir una banca pública al servei dels interessos col·lectius (Tram. 302-00040/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 28)

 • 52

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inseguretat ciutadana (Tram. 302-00041/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 82, 28)

 • 53

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 401-00005/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 54

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre (Tram. 202-00024/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 20)

 • 55

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre (Tram. 202-00024/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 20)

 • 56

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre (Tram. 202-00024/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 20)

 • 57

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre (Tram. 202-00024/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 20)

 • 58

  Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 202-00029/10)

  Josep Rull i Andreu, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; M. Mercè Jou i Torras, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Pere Bosch Cuenca, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Gemma Calvet i Barot, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Ferran Pedret i Santos, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Xavier Sabaté i Ibarz, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Dolors Camats i Luis, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Quim Arrufat Ibáñez, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; David Fernàndez i Ramos, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries

  Debat de totalitat.

 • 59

  Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 202-00029/10)

  Josep Rull i Andreu, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; M. Mercè Jou i Torras, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Pere Bosch Cuenca, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Gemma Calvet i Barot, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Ferran Pedret i Santos, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Xavier Sabaté i Ibarz, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Dolors Camats i Luis, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Quim Arrufat Ibáñez, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; David Fernàndez i Ramos, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

 • 60

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00049/10)

  Substanciació.

 • 61

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00048/10)

  Substanciació.

 • 62

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00047/10)

  Substanciació.

 • 63

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00046/10)

  Substanciació.

 • 64

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00045/10)

  Substanciació.

 • 65

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00044/10)

  Substanciació.

 • 66

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00043/10)

  Substanciació.