Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 8 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'habitatge i les infraestructures a Barcelona (Tram. 310-00062/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives de les polítiques d'ensenyament (Tram. 310-00063/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació econòmica de les universitats (Tram. 310-00064/10)

  Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels quals no ha fet cessar el director general d'Institucions Penitenciàries (Tram. 310-00065/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el III Pla de formació professional (Tram. 310-00068/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de dèficit per al 2013 (Tram. 310-00069/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni amb la Generalitat Valenciana per la reciprocitat de les emissions de Televisió de Catalunya i Radiotelevisió Valenciana (Tram. 310-00070/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'argumentari del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per a explicar la seva visió d'Espanya i Catalunya a l'estranger (Tram. 310-00071/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el centre penitenciari que ha de substituir la presó Model, de Barcelona (Tram. 310-00066/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Tram. 310-00067/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de preus i beques de les universitats públiques (Tram. 310-00060/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de patent única europea i la no adopció de l'acord per l'Estat (Tram. 310-00061/10)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00012/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 22

  Proposició de llei del mínim vital garantit (Tram. 202-00010/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 22, 10)

 • 23

  Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 202-00026/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 44)

 • 24

  Proposta de resolució de creació d'una comissió específica sobre el dret a decidir (Tram. 252-00010/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Debat i votació.

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre l'atur i les mesures per a fomentar l'ocupació (Tram. 300-00034/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 61)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'exercici de l'autogovern del poble aranès (Tram. 300-00038/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 62)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures (Tram. 300-00040/10)

  M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 63)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs (Tram. 300-00037/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 62)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la reformulació de l'Institut Català de la Salut (Tram. 300-00036/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 62)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les resolucions judicials sobre el bilingüisme en el sistema educatiu (Tram. 300-00039/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 62)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat ciutadana (Tram. 300-00033/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 61)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre el procés per a constituir una banca pública al servei dels interessos col·lectius (Tram. 300-00035/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 61)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d'ocupació i la lluita contra l'atur (Tram. 302-00026/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 72, 23)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del món local i la seva capacitat de prestació de serveis (Tram. 302-00028/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 72, 24)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00029/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 72, 25)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les participacions preferents (Tram. 302-00030/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 72, 25)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política comercial (Tram. 302-00031/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 72, 26)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació i les perspectives del sector primari (Tram. 302-00032/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 72, 26)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 302-00033/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 72, 27)

 • 40

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00013/10)

  Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 41

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00014/10)

  Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 42

  Proposició de llei del mínim vital garantit (Tram. 202-00010/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 22, 10)

 • 43

  Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 202-00026/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 39, 44)

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00042/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00036/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00039/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00037/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00041/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00040/10)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00038/10)

  Substanciació.