Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 24 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de lloguer social i fons social d'habitatge (Tram. 310-00052/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, les orientacions i les disposicions de treball amb relació a la tendència de l'ocupació (Tram. 310-00051/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos econòmics de l'Estat respecte a la promoció i el desenvolupament de l'esport d'elit (Tram. 310-00054/10)

  Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació d'un impost sobre els habitatges desocupats (Tram. 310-00055/10)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compromís del Ministeri de Foment de desdoblar el tram gironí de la N-II (Tram. 310-00057/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l'atenció sanitària del 2012 (Tram. 310-00058/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indústria automobilística (Tram. 310-00059/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació dels recursos disponibles del Departament de Cultura (Tram. 310-00047/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les universitats (Tram. 310-00048/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de les resolucions judicials sobre el bilingüisme en el sistema educatiu (Tram. 310-00049/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presentació dels pressupostos del 2013 (Tram. 310-00050/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes davant els problemes de gestió de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 310-00056/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00010/10 i 234-00011/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament)

 • 22

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa (Tram. 270-00003/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 95)

 • 23

  Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 200-00002/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 13)

 • 24

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2012 (Tram. 360-00003/10)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 32, 3)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 300-00026/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 70)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la creació d'ocupació i la lluita contra l'atur (Tram. 300-00027/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 70)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00030/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 71)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les participacions preferents (Tram. 300-00031/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 71)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la política comercial (Tram. 300-00032/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 71)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del món local i la seva capacitat de prestació de serveis (Tram. 300-00029/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 71)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la situació i les perspectives del sector primari (Tram. 300-00028/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 70)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'inclusió social i d'eradicació de la pobresa (Tram. 302-00020/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 62, 3)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa als desnonaments per execució hipotecària (Tram. 302-00021/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 62, 4)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els processos de concertació amb els agents econòmics, socials i polítics amb relació a la situació de Catalunya i les possibles sortides de la crisi (Tram. 302-00022/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 62, 6)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de foment de l'emprenedoria i de suport a la petita i mitjana empresa (Tram. 302-00023/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 62, 7)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cost de l'accés a les targetes sanitàries i la sostenibilitat del sistema sanitari (Tram. 302-00024/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 62, 8)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 302-00025/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 62, 8)

 • 38

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00011/10)

  Xavier Cima Ruiz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 39

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa (Tram. 270-00003/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 95)

 • 40

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa (Tram. 270-00003/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 95)

 • 41

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa (Tram. 270-00003/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 36, 95)

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00032/10)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00035/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00030/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00031/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00029/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00033/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00034/10)

  Substanciació.