Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 10 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la privatització de serveis de la sanitat pública (Tram. 310-00038/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desviament del trànsit de la carretera N-II al pas per les comarques gironines cap a l'autopista AP-7 (Tram. 310-00037/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació entre el funcionament del tren de gran velocitat entre Girona i la frontera francesa i la posada en marxa de la línia de molt alta tensió (Tram. 310-00036/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions de projecció de la cultura catalana a l'exterior (Tram. 310-00044/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les operacions de trànsit i l'accidentalitat a les carreteres (Tram. 310-00045/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de la llei marc de la protecció social (Tram. 310-00046/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte en el dèficit consolidat de la Generalitat de l'anul·lació de l'adjudicació a Acciona del contracte de la gestió del servei d'abastiment d'aigua del Ter-Llobregat (Tram. 310-00043/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels titulars de participacions preferents o altres tipus de deute subordinat (Tram. 310-00041/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'avantprojecte de llei marc de la protecció social a Catalunya (Tram. 310-00042/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les despeses relatives a la commemoració del 1714 (Tram. 310-00039/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les propostes d'actuació relatives a la immigració irregular (Tram. 310-00040/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 19

  Proposició de llei de prohibició de prospeccions i explotacions d'hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica (Tram. 202-00002/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 4, 8)

 • 20

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 252-00007/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 21

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi dels permisos de prospecció i explotació d'hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica (Tram. 252-00009/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Mixt

  Debat i votació.

 • 22

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l'Any Internacional de l'Estadística (Tram. 401-00003/10)

  Grups parlamentaris

  Substanciació.

 • 23

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 24

  Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 202-00013/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 26)

 • 25

  Decret llei 2/2013, del 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes (Tram. 203-00006/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el cost de l'accés a les targetes sanitàries i la sostenibilitat del sistema sanitari (Tram. 300-00021/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 54, 60)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'inclusió social i d'eradicació de la pobresa (Tram. 300-00025/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 54, 61)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre els processos de concertació amb els agents econòmics, socials i polítics amb relació a la situació de Catalunya i les possibles sortides de la crisi (Tram. 300-00023/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 54, 61)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 300-00022/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 54, 60)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa als desnonaments per execució hipotecària (Tram. 300-00020/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 54, 60)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la política de foment de l'emprenedoria i de suport a la petita i mitjana empresa (Tram. 300-00024/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 54, 61)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00013/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 45, 15)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d'acció exterior (Tram. 302-00016/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 45, 18)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones desocupades i el tancament d'empreses (Tram. 302-00014/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 45, 16)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les propostes en matèria de política tributària (Tram. 302-00015/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 45, 17)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la informació relativa al deute de la Generalitat (Tram. 302-00017/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 45, 18)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estabilitat pressupostària i el deute (Tram. 302-00019/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 45, 20)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les sentències dels tribunals en matèria educativa (Tram. 302-00018/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 45, 19)

 • 39

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre el sector de l'energia eòlica i la continuïtat de l'empresa Alstom Wind (Tram. 401-00004/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 40

  Proposició de llei de prohibició de prospeccions i explotacions d'hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica (Tram. 202-00002/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 4, 8)

 • 41

  Proposició de llei de prohibició de prospeccions i explotacions d'hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica (Tram. 202-00002/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 4, 8)

 • 42

  Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 202-00013/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 26)

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00028/10)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00027/10)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00023/10)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00026/10)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00024/10)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00025/10)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00022/10)

  Substanciació.