Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol d'actuació per la pèrdua d'habitatge signat per diverses institucions (Tram. 310-00032/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes d'Europa (Tram. 310-00033/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'increment de les exportacions en la indústria agroalimentària (Tram. 310-00034/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació del Govern de l'Estat amb relació al percentatge de l'IRPF destinat a finalitats socials (Tram. 310-00030/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes en la política exterior catalana del Projecte de llei estatal sobre l'acció i el servei exterior de l'Estat (Tram. 310-00031/10)

  Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sentència que anul·la una multa lingüística imposada per la retolació en un establiment comercial (Tram. 310-00035/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'educació (Tram. 310-00025/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planta d'Ercros a Flix (Ribera d'Ebre) (Tram. 310-00026/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de les delegacions territorials de Televisió de Catalunya (Tram. 310-00028/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les negociacions fetes amb Power Controls, de Sant Vicenç de Castellet (Bages), per al manteniment dels llocs de treball (Tram. 310-00029/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els impagaments de la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar (Tram. 310-00023/10)

  M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions que han sortit als mitjans de comunicació amb relació al director general de la Policia (Tram. 310-00027/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00016/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00015/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00019/10)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00017/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00018/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00020/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00021/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00009/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de l'Estat 16/2012, del 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 212-00001/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 36, 117; Propostes de resolució: BOPC, 38, 29)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la iniciació d'un diàleg amb el Govern de l'Estat per a fer possible la celebració d'una consulta sobre el futur de Catalunya (Tram. 250-00226/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 38, 28)

 • 23

  Procediment per a elegir els diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei del fons per a l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges (Tram. 271-00001/10)

  Grups parlamentaris

  Designació dels diputats.

 • 24

  Procediment per a elegir tres membres del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 287-00001/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 39, 51)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el model present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00016/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 114)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la informació relativa al deute de la Generalitat (Tram. 300-00014/10)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 113)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les propostes en matèria de política tributària (Tram. 300-00019/10)

  José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 115)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la política d'acció exterior (Tram. 300-00018/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 114)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones desocupades i el tancament d'empreses (Tram. 300-00017/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 114)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les sentències dels tribunals en matèria educativa (Tram. 300-00013/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 113)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre l'estabilitat pressupostària i el deute (Tram. 300-00015/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 114)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària a curt i mitjà termini (Tram. 302-00007/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 38, 29)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels treballadors de l'Administració de la Generalitat (Tram. 302-00008/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 38, 30)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'oferta escolar per al curs 2013-2014 (Tram. 302-00009/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 38, 31)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la racionalització de l'Administració i de la funció pública (Tram. 302-00010/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 38, 32)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa dels interessos del món local (Tram. 302-00011/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 38, 33)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la tramitació de la llei de pressupostos per al 2013 (Tram. 302-00012/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 38, 33)

 • 38

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre l'expedient de regulació d'ocupació a la planta de Power Controls de Sant Vicenç de Castellet (Tram. 401-00001/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 39

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre l'expedient de regulació d'ocupació de la planta d'Ercros de Flix (Tram. 401-00002/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.