Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 27 de febrer de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 310-00016/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el comerç (Tram. 310-00012/10)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la llei que regula l'ús de les banderes (Tram. 310-00013/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'autorització de les prospeccions d'hidrocarburs (Tram. 310-00018/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes amb relació a la funció pública (Tram. 310-00014/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el mapa de centres educatius per al curs 2013-2014 (Tram. 310-00015/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos per al 2013 (Tram. 310-00017/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de línies de llars d'infants (Tram. 310-00022/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla per al dret a l'habitatge (Tram. 310-00019/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers anuncis d'inversions empresarials (Tram. 310-00020/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat a la xarxa viària (Tram. 310-00021/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00012/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00008/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00011/10)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00009/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00010/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00014/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00013/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre les cimeres amb els representants dels organismes de control institucional i presentar propostes per a la regeneració democràtica (Tram. 350-00003/10)

  Artur Mas i Gavarró, President de la Generalitat del Presidència de la Generalitat

  Substanciació.

 • 20

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament) i canvi de nom d'una comissió

 • 21

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat dels diputats (Tram. 234-00001/10 i 234-00002/10 i 234-00003/10 i 234-00004/10 i 234-00005/10 i 234-00006/10)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 22

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00002/10)

  Joan Recasens i Guinot, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 23

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00003/10)

  Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 24

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00004/10)

  Germà Gordó i Aubarell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 25

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00005/10)

  Montserrat Roura i Massaneda, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 26

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00006/10)

  Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 27

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00007/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 28

  Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 200-00001/10)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat.

 • 29

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi dels models de seguretat i ordre públic i de l'ús de material antiavalots en esdeveniments de masses (Tram. 252-00006/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la tramitació de la llei de pressupostos per al 2013 (Tram. 300-00012/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 53)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la racionalització de l'Administració i de la funció pública (Tram. 300-00011/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 53)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària a curt i mitjà termini (Tram. 300-00010/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 52)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre la defensa dels interessos del món local (Tram. 300-00007/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 52)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre l'oferta escolar per al curs 2013-2014 (Tram. 300-00008/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 52)

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels treballadors de l'Administració de la Generalitat (Tram. 300-00009/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 52)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures contra la corrupció i per la transparència (Tram. 302-00006/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 30, 23)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció vinculats al sistema de concessions administratives (Tram. 302-00005/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 30, 22)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i els objectius de dèficit públic (Tram. 302-00001/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 30, 20)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els processos de privatització de la titularitat o la gestió d'empreses públiques (Tram. 302-00002/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 30, 21)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació (Tram. 302-00003/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 30, 21)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (Tram. 302-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 30, 22)

 • 42

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre les bales de goma i altres instruments antiavalots dels Mossos d'Esquadra (Tram. 252-00003/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

 • 43

  Proposta de canvi de nom de la Comissió de Justícia (Tram. 395-00005/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Substanciació.