Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 17 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l'11 de març (Tram. 200-00021/09)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 350, 3)

 • 2

  Proposició de llei de la renda mínima d'inserció (Tram. 202-00081/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 19)

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00056/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 114, 13)

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00082/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 28)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la darrera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (Tram. 310-00259/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a pal·liar les conseqüències de la pedregada a la demarcació de Lleida (Tram. 310-00257/09)

  Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reducció de les bonificacions dels peatges (Tram. 310-00263/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les comarques de Lleida afectades per la pedregada del 5 de juliol (Tram. 310-00264/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el retorn de l'aigua del Ter (Tram. 310-00258/09)

  Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la temporada de la verema (Tram. 310-00265/09)

  M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de construcció de la canonada que ha de connectar el canal Segarra-Garrigues amb diversos municipis de l'Urgell (Tram. 310-00260/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'informe de la Central de Resultats relatiu als hospitals (Tram. 310-00261/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la modificació de la Llei de l'Estat 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 310-00262/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00172/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00167/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00168/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00171/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00170/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00169/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobre-endeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 270-00001/09 i 270-00002/09 i 270-00004/09)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 6, 4; informe: BOPC, 352, 10; dictamen: BOPC, 352, 18)

 • 21

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions (Tram. 212-00003/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 328, 43; Propostes de resolució: BOPC, 336, 54)

 • 22

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 14/2012, del 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (Tram. 212-00005/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (Propostes de resolució: BOPC, 340, 60; Propostes de resolució: BOPC, 347, 64)

 • 23

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (Tram. 212-00004/09)

  Més d'una desena part dels diputats del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (Propostes de resolució: BOPC, 351, 17; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 351, 23)

 • 24

  Comunicació al Ple de la composició de la mesa d'una comissió (art. 41.2 del Reglament).

 • 25

  Situació de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00032/09 i 234-00033/09 i 234-00034/09)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 26

  Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Tram. 284-00018/09)

  Junta de Portaveus

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 356, 5)

 • 27

  Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació (Tram. 284-00019/09)

  Consell Assessor de Protecció de Dades

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 356, 6)

 • 28

  Procediment per a designar el director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Tram. 284-00020/09)

  Junta de Portaveus

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 353, 17)

 • 29

  Procediment per a designar setze membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 284-00001/09)

  Grups parlamentaris.

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 356, 4)

 • 30

  Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 202-00058/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Aquest punt es substanciarà el dia 19 de juliol, a les 10.00h)

  (Text presentat: BOPC, 120, 21; informe: BOPC, 347, 16; dictamen: BOPC, 352, 7)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures anunciades pel president del Govern de l'Estat (Tram. 300-00192/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 353, 43)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a pal·liar les conseqüències sobre el consum de l'augment de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 300-00196/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 353, 44)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre el món local (Tram. 300-00195/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 353, 44)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre la política comunicativa i els mitjans de comunicació públics (Tram. 300-00194/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 353, 44)

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació (Tram. 300-00197/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 353, 44)

 • 36

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió del cicle de l'aigua (Tram. 300-00193/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 353, 43)

 • 37

  Interpel·lació al Govern sobre el projecte Eurovegas (Tram. 300-00191/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 353, 43)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la immersió lingüística a les escoles (Tram. 302-00166/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 351, 18)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla de l'energia 2012-2020 (Tram. 302-00167/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 351, 19)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions en matèria de política educativa (Tram. 302-00169/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 351, 19)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la retirada de residus tòxics de l'embassament de Flix (Tram. 302-00170/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 351, 20)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pública de cooperació (Tram. 302-00171/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 351, 20)

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les decisions del Departament d'Ensenyament i les condicions als centres d'ensenyament (Tram. 302-00172/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 351, 21)

 • 44

  Proposició de llei de la renda mínima d'inserció (Tram. 202-00081/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 19)

 • 45

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00056/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 114, 13)

 • 46

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00056/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 114, 13)

 • 47

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00056/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 114, 13)

 • 48

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00056/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 114, 13)

 • 49

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00056/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 114, 13)

 • 50

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00082/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Egea Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 28)

 • 51

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00082/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Egea Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 28)

 • 52

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00082/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Egea Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 28)

 • 53

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00082/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Egea Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 28)

 • 54

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 202-00082/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Egea Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 311, 28)

 • 55

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 270-00002/09)

  Joan Herrera Torres, President del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 6, 5; informe: BOPC, 352, 10; dictamen: BOPC, 352, 18)

 • 56

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 270-00004/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 73; informe: BOPC, 352, 10; dictamen: BOPC, 352, 18)

 • 57

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00033/09)

  Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 58

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00034/09)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.