Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs del Partit Popular a la llengua i la cultura catalanes (Tram. 310-00249/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atur (Tram. 310-00247/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra el canvi climàtic (Tram. 310-00252/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el copagament farmacèutic (Tram. 310-00253/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions en empreses (Tram. 310-00254/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament als Mossos d'Esquadra pels serveis prestats els dies de jornada electoral (Tram. 310-00255/09)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Parc Agrari del Baix Llobregat (Tram. 310-00248/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou sistema de preus públics, taxes i beques de l'ensenyament superior (Tram. 310-00250/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre d'Estudis d'Opinió (Tram. 310-00251/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00161/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00162/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00163/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00166/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00165/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00164/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre el pla de mesures per a estalviar 1.500 milions d'euros preservant l'estat del benestar i Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 (Tram. 350-00002/09 i 259-00002/09)

  Ple del Parlament / Govern de la Generalitat

  Substanciació.

 • 17

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió en l'àmbit sanitari i les relacions entre el sector públic sanitari i les empreses (Tram. 252-00009/09)

  Més d'una cinquena part dels diputats, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 70348)

  Debat i votació.

 • 18

  Procediment per a elegir dos membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00004/08)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 19

  Procediment per a elegir el president o presidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00001/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 20

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l'Any Internacional de les Cooperatives (Tram. 401-00035/09)

  Grups parlamentaris

  Substanciació.

  (Aquest punt es substanciarà el dia 5 de juliol, pel matí.)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la immersió lingüística a les escoles (Tram. 300-00186/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 116)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions en matèria de política educativa (Tram. 300-00187/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 116)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Departament d'Ensenyament i les condicions als centres d'ensenyament (Tram. 300-00185/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 116)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la política pública de cooperació (Tram. 300-00189/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 117)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la retirada de residus tòxics de l'embassament de Flix (Tram. 300-00188/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 116)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el Pla de l'energia 2012-2020 (Tram. 300-00190/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 117)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la temporada turística d'estiu (Tram. 302-00160/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 339, 19)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de justícia juvenil (Tram. 302-00161/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 339, 19)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'ocupació (Tram. 302-00162/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 339, 20)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques (Tram. 302-00163/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 339, 21)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 302-00164/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 339, 22)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la legislació en matèria de finançament dels partits polítics (Tram. 302-00165/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 339, 23)

 • 33

  Decret llei 1/2012, del 26 de juny, de mesures per complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres necessitats derivades de la conjuntura economicofinancera (Tram. 203-00005/09)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 34

  Procediment per a la designació de tres vocals del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya (Tram. 284-00004/09)

  Junta de Portaveus

  Designació.

 • 35

  Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 (Tram. 259-00002/09)

  Andreu Mas-Colell , Conseller del Departament d'Economia i Coneixement

  Debat.

  (Text presentat: BOPC, 328, 15)