Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 13 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat ciutadana (Tram. 310-00242/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la reforma laboral (Tram. 310-00243/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les compensacions per la prohibició de les corrides de toros (Tram. 310-00244/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el curs escolar 2012-2013 (Tram. 310-00245/09)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament del deute als ajuntaments (Tram. 310-00246/09)

  José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el segon múltiplex i les emissions de Televisió de Catalunya (Tram. 310-00237/09)

  Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les xifres publicades per Eurostat amb relació a la taxa d'abandonament escolar del 2011 (Tram. 310-00239/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques per a la modernització de l'Administració de justícia (Tram. 310-00240/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els convenis de cooperació interadministrativa en polítiques socials locals i comarcals (Tram. 310-00241/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de l'empresa Naturantaix, de la Sénia (Montsià) (Tram. 310-00238/09)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00155/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00153/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00156/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00154/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00158/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00157/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 17

  Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (Tram. 200-00013/09)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 146, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 177, 32; informe: BOPC, 323, 3; dictamen: BOPC, 329, 3)

 • 18

  Proposició de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat (Tram. 202-00043/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Aquest punt es debatrà després de la substanciació de les preguntes amb resposta oral.)

  (Text presentat: BOPC, 57, 106)

 • 19

  Procediment per a elegir sis membres del Consell Assessor de l'Institut Català de Finances (Tram. 284-00046/08)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 334, 12)

 • 20

  Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic (Tram. 284-00017/09)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 334, 14)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la temporada turística d'estiu (Tram. 300-00184/09)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 331, 88)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques (Tram. 300-00181/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 331, 88)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de justícia juvenil (Tram. 300-00179/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 331, 87)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'ocupació (Tram. 300-00180/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 331, 87)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 300-00182/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 331, 88)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la legislació en matèria de finançament dels partits polítics (Tram. 300-00183/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 331, 88)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita per la inclusió social i l'eradicació de la pobresa (Tram. 302-00153/09)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 331, 82)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reinserció després de l'execució penal (Tram. 302-00154/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 331, 83)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes dels sectors de l'agricultura i la ramaderia (Tram. 302-00155/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 331, 84)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la pobresa (Tram. 302-00156/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 331, 84)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació derivada de la mala gestió de les caixes d'estalvis (Tram. 302-00157/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 331, 85)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les taxes de la formació professional i les millores dels cicles formatius de grau superior (Tram. 302-00158/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 331, 86)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament de les infraestructures (Tram. 302-00159/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 331, 86)

 • 34

  Proposició de llei de segregació del terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars - Aran (Tram. 202-00075/09)

  /Sindic d'Aran/Conselh Generau d'Aran/

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 223, 15; dictamen: BOPC, 330, 3)

 • 35

  Procediment per a elegir sis membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 284-00008/09)

  Francesc Guardans i Cambó, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 334, 13)

 • 36

  Proposició de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat (Tram. 202-00043/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 106)

 • 37

  Proposició de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat (Tram. 202-00043/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 106)

 • 38

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport al Tractat sobre comerç d'armes (Tram. 401-00034/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.